"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 18:59

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 01/03/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
Giảng viên tập sự
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Ngày Đăng : 16/02/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
Khoa lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 

Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội là một trong những bộ phận quan trọng của học thuyết Mác. Lý luận này được C.Mác đưa ra và phân tích cả trong triết học, kinh tế chính trị học lẫn chủ nghĩa xã hội khoa học. Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội ra đời cách đây hơn một thế kỷ, trước những biến đổi to lớn, sâu sắc của thời đại, song học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và tính cách mạng sâu sắc, đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đây là một trong những quy luật cơ bản, là cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học về nhận thức và cải tạo xã hội. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định phải xây dựng “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật”[1].

Ngày Đăng : 16/02/2017
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                                               Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn là công việc quan trọng của Đảng trong mọi gian đoạn cách mạng, nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ. Đối tượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, công chức, viên chức.

Ngày Đăng : 25/01/2017
Nguyễn Thị Hiền
                                                                                                       Trưởng Phòng Đào tạo

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là công việc rất quan trọng và cần thiết luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta quan tâm chăm lo. Bởi lẽ “Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Tỉnh uỷ rất quan tâm lãnh đạo công tác này. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” để lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đến nay, tỉnh Bến Tre đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Ngày Đăng : 25/01/2017
Nguyễn Thị Mai Trâm
Tập sự giảng viên Khoa Dân vận

Trong bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:

“…Đảng ta vĩ đại như biển rộng núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.
Công ơn Đảng thật là to,
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.
Ngày Đăng : 21/12/2016
Nguyễn Thị Mai Trâm
Tập sự giảng viên Khoa Dân vận

Trong tháng 11 năm 2016, Trường Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giáo viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  huyện, thành phố Bến Tre.

Là tập sự giảng viên của Trường Chính trị được tham dự lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đã giúp tôi có những kiến thức cơ bản và bài học bổ ích về kiến thức chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy của một người giảng viên.

Ngày Đăng : 09/12/2016
     Thạc sĩ Phạm Văn Tám
                                                                                               Phó Trưởng phòng TC-HC-QT

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong các bộ phận hợp thành của công tác tư tưởng của Đảng, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. C. Mác đã chỉ rõ: “Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng”[1]. V.I. Lênin khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không có phong trào cách mạng”[2]“chỉ đảng nào được lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”[3]. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”[4]; “Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm”. Như vậy, truyền bá lý luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng chính là quá trình “vật chất hóa” lý luận, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Ngày Đăng : 07/12/2016
Nguyễn Thị Ninh
 Phòng Đào tạo

Một trong những cản trở lớn đối với sự phát triển của xã hội là tình trạng bạo lực gia đình.  Trong thực tế, hậu quả nặng nề của tình trạng bạo lực gia đình, nhất là bạo lực đối với phụ nữ khiến người phụ nữ bị tổn thương về thể chất, trí tuệ tinh thần, sức khỏe và tính mạng, là nguyên nhân dẫn đến nhiều gia đình bị tan vỡ, nhiều trẻ em phải sống lang thang không nơi nương tựa. Chính bạo lực gia đình đã và đang làm xói mòn các giá trị, chuẩn mực đạo đức, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của gia đình và toàn xã hội. Đây không là vấn đề riêng của một quốc gia, dân tộc nào mà là vấn đề cần chung sức giải quyết trên phạm vi toàn thế giới. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 25 tháng 11 hàng năm là Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (Nghị quyết này, được đưa lên bởi Cộng hòa Dominica, nhằm kỷ niệm ngày ba chị em Maria, Teresa, và Minerva Mirabel bị sát hại dã man (theo lệnh của Tổng thống độc tài Dominica Rafael Trujillo) năm 1960). Đây là dịp để các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ trên thế giới, không phân biệt ngôn ngữ, màu da, dân tộc phát động những chiến dịch đấu tranh xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Tại Việt Nam, việc phòng, chống bạo lực gia đình cũng như hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ dành được nhiều sự quan tâm rộng rãi.

Ngày Đăng : 20/10/2016
Thạc sĩ Võ Thị Thúy Liễu
                                                                             Phó Trưởng phòng NCKH - TT - TL

1. Khái niệm chuỗi giá trị

Theo GS. Michael Porter (Trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ), chuỗi giá trị (Value chain) là một mô hình thể hiện một chuỗi các hoạt động tham gia vào việc tạo ra giá trị của sản phẩm và thể hiện lợi nhuận từ các hoạt động này. Chuỗi giá trị bao gồm 3 thành phần:

Thứ nhất, hoạt động chính. Bao gồm các hoạt động diễn ra theo thứ tự nối tiếp nhau. Nhóm hoạt động này liên quan trực tiếp đến việc tạo ra giá trị cho sản phẩm. Các hoạt động trong nhóm này gồm:

- Vận chuyển đầu vào (Inbound Logistics): Nhận hàng, vận chuyển, lưu trữ nguyên liệu đầu vào.

- Chế tạo (Operations): Tạo ra sản phẩm.

- Vận chuyển đầu ra (Outbound Logistics): Vận chuyển thành phẩm, lưu giữ trong các kho bãi.

- Tiếp thị và bán hàng (Marketing and Sales) : Giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm.

- Dịch vụ (Service): Bảo hành, sửa chữa, hỗ trợ khách hàng.

Ngày Đăng : 10/10/2016
Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi
Phó Trưởng Phòng TC-HC-QT

Trong các quyền công dân, quyền khiếu nại có vai trò đặc biệt quan trọng, là cách thức để công dân bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời là phương diện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Hiện nay, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến khiếu nại, thực hiện quyền khiếu nại của công dân: Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các văn bản pháp luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Cạnh tranh...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi