"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:25

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 14/06/2017
Thạc sĩ Nguyễn Phước Tuân 
Phòng Đào tạo

Quản lý sĩ số học viên học trên lớp là hoạt động bắt buộc, không thể xem nhẹ hay bỏ qua trong quá trình dạy - học của các nhà trường; đây là hoạt động giữ vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo của các nhà trường. Hoạt động này bao gồm: Quản lý sĩ số học viên của các lớp học ở từng môn học, sĩ số từng ngày học, từng buổi học. Những hoạt động này được xem là quan trọng vì liên quan đến các vấn đề cụ thể như sau:

Ngày Đăng : 09/06/2017
Trần Thanh Xuân
                                                Giáo viên trường THPT Trần Trường Sinh

 

Trường tôi trung học phổ thông,
Ở vùng hẻo lánh ngăn sông, cách đường.
Thầy cô quê ở bốn phương,
Về đây vun đắp mái trường mến yêu.
Cơ sở vật chất thiếu nhiều,
Ngày Đăng : 05/06/2017
Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                                      Trưởng khoa LLMLN, TT HCM

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế của hai khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Dân vận năm học 2017. Ngày 30 tháng 5 và ngày 02 tháng 6 năm 2017, giảng viên của hai khoa đã thực hiện nghiên cứu thực tế tại các xã: Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm; xã Phú Nhuận và xã Nhơn Thạnh thuộc thành phố Bến Tre.

Trưởng đoàn là đồng chí Trần Trung Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; Phó đoàn là đồng chí Nguyễn Thành Phương Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 07 giảng viên cùng đi.

Ngày Đăng : 02/06/2017
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                                 Trưởng khoa Dân vận

Trong bài thơ: Người đi tìm hình của nước, nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:

…Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê 
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá

Với “một viên gạch hồng” nhưng đằng sau nó là những câu chuyện, những bình luận, giải thích của nhiều tác giả với cách nghĩ hay diễn đạt khác nhau, đề cập đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, trong thời gian Bác sống và lao động tại trời Âu.  Song để hiểu đúng về “viên gạch hồng” thiết nghĩ chúng ta nên hiểu sâu về nó mà với Bác cả mùa Đông giá rét, nó đã giúp Bác chống lại cả mùa băng giá tại Paris.

Ngày Đăng : 31/05/2017
Thạc sĩ Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập Trường, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức “Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị” năm 2017 với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện 113 đầu việc theo tinh thần Đại hội X Đảng bộ tỉnh về “đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị theo yêu cầu mới”; đánh giá thực chất việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị của học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính của Trường; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường; đồng thời giúp học viên tìm ra phương pháp học tập có hiệu quả nhất nhằm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị. Qua thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, trải qua 3 vòng thi: Thi trắc nghiệm, thi viết và thi thuyết trình, với sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, viên chức nhà trường và học viên các lớp có thí sinh dự thi; Hội thi kết thúc khá thành công với 03 học viên đạt “Học viên học giỏi lý luận chính trị”, 07 học viên xếp loại khá, 01 xếp loại trung bình. Kết quả đó không chỉ là sự ghi nhận, vinh danh những học viên học giỏi, làm cơ sở để nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập lý luận chính trị; mà quan trọng hơn là: Từ những kết quả tích cực cũng như những hạn chế của hội thi, về chuyên môn, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học bổ ích.

Ngày Đăng : 31/05/2017
Thạc sĩ Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta (1858) đến những thập niên đầu của thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam, khi chưa có Đảng, đã chìm đắm trong đêm dài nô lệ, bởi sự nô dịch, đàn áp, bóc lột của thực dân - phong kiến. Các phong trào và chính đảng đại biểu cho các giai cấp và tầng lớp yêu nước khác nhau đã liên tục đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhưng đều thất bại vì không có đường lối đúng và phương pháp phù hợp. Nhưng từ khi có Đảng ra đời, tổ chức và lãnh đạo, cách mạng Việt Nam từng bước phát triển, giành những thắng lợi vĩ đại. Những thắng lợi oanh liệt đó đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đúng đắn, sáng tạo.

Ngày Đăng : 31/05/2017
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                          Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin đã thấm vào máu thịt của Người, trở thành cơ sở xuất phát của tư tưởng về chiến lược phát triển kinh tế lên CNXH ở Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục tiêu của cách mạng Việt Nam là: nhất định phải tiến lên CNXH, vì chỉ có CNXH mới thật sự có công bằng, được giải phóng, được mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân lao động. Và điều kiện để đạt tới mục tiêu đó là phải có sự lãnh đạo của một Đảng, biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước mình. Người nhấn mạnh: “Đảng Lao động Việt Nam khi định ra đường lối chính trị của mình, luôn luôn cố gắng kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam” [1], “Vận dụng lý luận Mác-Lênin vào tình hình thực tế của nước ta và đề ra đường lối, chính sách đúng đắn”[2].

Ngày Đăng : 19/05/2017
Thạc sĩ  Đoàn Thị Mao
Giảng viên Khoa Dân vận
 

Đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã không ngừng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhằm bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân trên cơ sở tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết đã xác định mục tiêu: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân,…”. Quán triệt chủ trương của Đảng, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đề ra mục tiêu trong công tác dân vận là phải quan tâm đến việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân: “Phải thu hút, tập hợp được lực lượng, tạo ra được sự đồng thuận cao trong nhân dân, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”[1], xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các phong trào thi đua: “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TU, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Ngày Đăng : 19/05/2017
Nguyễn Thị Mai Trâm
Tập sự giảng viên
Khoa Dân vận

Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người cống hiến cả cuộc đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân; vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ cho nhân dân Việt Nam. Bác khẳng định mục tiêu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc là độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Vì độc lập tự do mà không đem lại hạnh phúc cho nhân dân thì độc lập ấy không mang lại ý nghĩa đích thực. Chính vì lẽ đó, 79 mùa xuân của Bác Hồ là bảy mươi chín năm Bác sống, làm việc, cống hiến cả cuộc đời vì “dân”, “dân” luôn là nỗi niềm ẩn chứa trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày Đăng : 16/05/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
                     Tập sự giảng viên
Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

C.Mác một nhà chính luận cách mạng xuất sắc, một nhà chiến lược và sách lược vô sản sáng suốt, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cuộc đấu tranh giải phóng quần chúng. Người mà ngay trong bài thi tốt nghiệp trung học đã từng tin tưởng rằng người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất. Người mà gần như suốt cuộc đời nghiên cứu của mình đã phải sống lưu vong nhiều lúc trong cảnh túng bấn ở nhiều nước và nhiều lần bị săn đuổi, bị trục xuất nhưng không bao giờ nhụt ý chí đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng con người vì sự công bằng xã hội. Kỷ niệm 199 năm ngày sinh (5/5/1818) và 134 năm ngày mất (14/3/1883) của ông trong tình hình thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những biến động dữ dội về mặt chính trị - xã hội, trên cơ sở lịch sử - cụ thể các quan niệm lý luận của C.Mác và rút ra những bài học cho cuộc sống hôm nay, cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi