Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ -Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”!

Thứ bảy, 24 Tháng 10, 2020 - 22:01

Khoa Nhà nước và pháp luật

Thực hiện Qui định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Qui định số 29-QĐi/TU ngày 03/01/1019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

I. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Nghiên cứu, quán lý và giảng dạy phần học Nhũng vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; phụ trách chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

II. Nhân sự của khoa

Khoa có 07 giảng viên:

Họ và tên
Nguyễn Thị Yến           
Chức vụ
Trưởng khoa
Năm sinh
1965
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3835327
Email                        

 

Họ và tên
Võ Thái Bình           
Chức vụ
Phó Trưởng khoa
Năm sinh
1976
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3835237
Email                        

 

Họ và tên
Trần Thị Quỳnh Nghi           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1979
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3835237
Email                        

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Ngọc Thương           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1986
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3835237
Email                        

 

 
Họ và tên
Nguyễn Thị Hoài Thu
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1992
Học hàm, học vị
Cử nhân Luật
Điện thoại
0275 3835237
Email                          

 

 
Họ và tên
Lê Thị Huỳnh Thu Hà
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1994
Học hàm, học vị
Cử nhân Luật
Điện thoại
0275 3835237
Email                        
 

 

 
Họ và tên
Lê Thị Thảo Ngọc
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1995
Học hàm, học vị
Cử nhân Quản lý nhà nước
Điện thoại
0275 3835237
Email                        
 

 

Giới thiệu: 

Tin khác