"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 07:02

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 33/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Khoa Nhà nước và Pháp luật.

I. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Khoa Nhà nước và Pháp luật có chức năng giảng dạy môn Nhà nước và Pháp luật cho các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung, tại chức, hành chính; bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính cho công chức ngạch chuyên viên, cán sự, chính quyền cơ sở, nghiệp vụ hành chính - văn phòng, tin học và ngoại ngữ.

II. Nhân sự của khoa

Khoa có 05 giảng viên:

Họ và tên
Võ Thái Bình           
Chức vụ
Phó Trưởng khoa
Năm sinh
1976
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3 835237
Email                        

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Ngọc Thương           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1986
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3835237
Email                        

 

 
Họ và tên
Nguyễn Thị Hoài Thu
Chức vụ
Viên chức tập sự
Năm sinh
1992
Học hàm, học vị
Cử nhân Luật
Điện thoại
0275 3835237
Email                          

 

 
Họ và tên
Lê Thị Huỳnh Thu Hà
Chức vụ
Viên chức tập sự
Năm sinh
1994
Học hàm, học vị
Cử nhân Luật
Điện thoại
0275 3835237
Email                        
 

 

 
Họ và tên
Lê Thị Thảo Ngọc
Chức vụ
Viên chức tập sự
Năm sinh
1995
Học hàm, học vị
Cử nhân Quản lý nhà nước
Điện thoại
0275 3835237
Email                        
 

 

Giới thiệu: 

Tin khác