"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:07

Khoa Xây dựng Đảng

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 34/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Khoa Xây dựng Đảng.

I. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Chức năng: 

Khoa Xây dựng Đảng là một bộ phận giúp việc cho Ban Giám hiệu có chức năng nghiên cứu và giảng dạy các học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản; Đường lối cách mạng Việt Nam; Quốc phòng an ninh – đối ngoại; Nghiệp vụ công tác Đảng và Đoàn thể; Tình hình và nhiệm vụ địa phương. Tham gia quản lý và giảng dạy các lớp bồi dưỡng thuộc khối Đảng.

 Nhiệm vụ:

Khoa Xây dựng Đảng có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy và học tập cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của trường; thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế, tự học để nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ giảng viên; tham gia các đề tài khoa học; viết Nội san theo từng năm (hiện nay là cổng thông tin điện tử của trường). Ngoài ra khoa còn thực hiện các mặt công tác của BGH phân công và tham gia các mặt công tác của tổ chức đảng, đoàn thể, xã hội phát động.

II. Nhân sự của Khoa

Khoa có 05 giảng viên:

Họ và tên
Phan Văn Thuận
Chức vụ
Trưởng khoa
Năm sinh
1964
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 835235
Email                        

 

Họ và tên
Trần Văn Hòa           
Chức vụ
Phó Trưởng khoa
Năm sinh
1972
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 835235
Email                        

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Thùy Giao           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1985
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 835235
Email                        

 

 
Họ và tên
Nguyễn Ngọc Diễm
Chức vụ
Viên chức tập sự
Năm sinh
1992
Học hàm, học vị
Cử nhân Giáo dục chính trị
Điện thoại
0753 835235
Email                        

 

 
Họ và tên
Nguyễn Phước Bình
Chức vụ
Viên chức tập sự
Năm sinh
1991
Học hàm, học vị
Cử nhân Triết học chuyên ngành Khoa học Chính trị
Điện thoại
0275 3835235
Email                         nguyenphuocbinh91@gmail.com

 

Giới thiệu: 

Tin khác