"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:09

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 03/09/2019
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Giáo dục lý luận chính trị là hoạt động có chủ đích của Đảng nhằm xác lập thế giới quan khoa học trên cơ sở hệ tư tưởng, lập trường của giai cấp công nhân, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngày Đăng : 29/08/2019
ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản trong văn hóa đạo đức – văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc này, Đảng mới thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính. Vì vậy trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” [Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, H.2011, t. 15, tr. 611]
Ngày Đăng : 20/08/2019
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
Trưởng khoa NN và PL

1. Các chỉ số đo lường cải cách hành chính

Cải cách hành chính (CCHC) là yêu cầu khách quan của mọi nền hành chính và của bất cứ quốc gia nào. Với Việt Nam, quan điểm của Đảng từ các kỳ Đại hội về cải cách nền hành chính nhà nước được thể hiện nhất quán trong các văn kiện, các nghị quyết Trung ương. Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XI khẳng định: Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về kinh tế, xã hội. 

Ngày Đăng : 13/08/2019
ThS. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng
 

Mỗi năm, gần đến ngày 2-9, nghe lại băng ghi âm mà Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, trong trái tim mỗi con người Việt Nam trào dâng niềm tự hào vô hạn, xúc động nghẹn ngào, thấm thía tận tâm can, xen lẫn sự căm phẩn tột cùng với tội ác của thực dân xâm lược.

Ngày Đăng : 29/07/2019
ThS.  Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
 

Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương đã mở ra dấu ấn mới trong đối ngoại đa phương của Đảng ta, đặt cơ sở pháp lý để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập và thống nhất hoàn toàn. Bên cạnh những thành công, một số bài học, kinh nghiệm được rút ra trong tiến trình ký Hiệp định Giơnevơ là hành trang vô cùng quý báu cho sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối đối ngoại trong thời kỳ mới.

Ngày Đăng : 29/07/2019
ThS. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng
 

Hiểu theo nghĩa phổ quát nhất, cảm hứng là trạng thái tâm lý hứng thú, nó là chất liệu của đam mê và sáng tạo. Khát vọng là ao ước cháy bổng để đạt được một mục đích nhất định. Như vậy, cảm hứng và khát vọng gắn liền nhau, theo đó cảm hứng là nguồn mạch cho khát vọng.

Ngày Đăng : 03/07/2019

Quốc Hoàng – Lớp Cán bộ nguồn Bến Tre 2019

Thực hiện chương trình nghiên cứu thực tế của Lớp Cán bộ nguồn Bến Tre 2019 về công tác Xây dựng Đảng tại tỉnh Đồng Tháp (nghe báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp và đi khảo sát tại Phường 11 Thành phố Cao Lãnh), chúng tôi phát hiện và rút ra các bài học và khả năng vận dụng tại địa phương như sau:

Ngày Đăng : 03/07/2019
ThS.Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
 

Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền, xây dựng nhà nước, pháp luật kiểu mới ở nước ta. Các quan điểm của Người về nhà nước, pháp luật kiểu mới đã trở thành nền tảng tư tưởng để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Ngày Đăng : 07/06/2019
ThS. Phan Văn Thuận
                                                                         Trưởng Khoa Xây dựng Đảng.
 
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, tại Trường Chính trị Bến Tre, diễn ra cuộc tọa đàm với chủ đề: Bến Tre – 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc tọa đàm không những đạt kết quả tốt đẹp về nội dung, yêu cầu đề ra mà càng có ý nghĩa hơn là cuộc toạ đàm được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Sự kiện đó giúp chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn ý chí và nghị lực, sự quyết tâm và lòng dũng cảm, hoài bão và di sản tư tưởng,… của Người.
Ngày Đăng : 06/06/2019
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng QLĐT và NCKH
 

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế cho bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi