"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 13 Tháng 11, 2019 - 08:54

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 24/10/2019
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa NN&PL

 

Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Bến Tre có 39 đoàn viên, sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn viên là giảng dạy, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. 

Ngày Đăng : 22/10/2019
Nguyễn Thị Ninh
Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
 
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, người phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.
Ngày Đăng : 16/10/2019
ThS. Nguyễn Thành Phương
                                                        Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Trung tuần tháng 9 năm 2019, tôi có dịp hướng dẫn đoàn học viên lớp Trung cấp LLCT-HC Khối Doanh nghiệp 2018 đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Phú Yên với địa danh “xứ Nẫu” và Ninh Thuận với đặc thù “nắng như rang, gió như phan” của vùng đất bán hoang mạc thuộc Nam Trung bộ.

Ngày Đăng : 10/10/2019
ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 

Trước các hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động cùng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". 

Ngày Đăng : 03/09/2019
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Giáo dục lý luận chính trị là hoạt động có chủ đích của Đảng nhằm xác lập thế giới quan khoa học trên cơ sở hệ tư tưởng, lập trường của giai cấp công nhân, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngày Đăng : 29/08/2019
ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản trong văn hóa đạo đức – văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc này, Đảng mới thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính. Vì vậy trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” [Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, H.2011, t. 15, tr. 611]
Ngày Đăng : 20/08/2019
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
Trưởng khoa NN và PL

1. Các chỉ số đo lường cải cách hành chính

Cải cách hành chính (CCHC) là yêu cầu khách quan của mọi nền hành chính và của bất cứ quốc gia nào. Với Việt Nam, quan điểm của Đảng từ các kỳ Đại hội về cải cách nền hành chính nhà nước được thể hiện nhất quán trong các văn kiện, các nghị quyết Trung ương. Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XI khẳng định: Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về kinh tế, xã hội. 

Ngày Đăng : 13/08/2019
ThS. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng
 

Mỗi năm, gần đến ngày 2-9, nghe lại băng ghi âm mà Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, trong trái tim mỗi con người Việt Nam trào dâng niềm tự hào vô hạn, xúc động nghẹn ngào, thấm thía tận tâm can, xen lẫn sự căm phẩn tột cùng với tội ác của thực dân xâm lược.

Ngày Đăng : 29/07/2019
ThS.  Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
 

Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương đã mở ra dấu ấn mới trong đối ngoại đa phương của Đảng ta, đặt cơ sở pháp lý để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập và thống nhất hoàn toàn. Bên cạnh những thành công, một số bài học, kinh nghiệm được rút ra trong tiến trình ký Hiệp định Giơnevơ là hành trang vô cùng quý báu cho sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối đối ngoại trong thời kỳ mới.

Ngày Đăng : 29/07/2019
ThS. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng
 

Hiểu theo nghĩa phổ quát nhất, cảm hứng là trạng thái tâm lý hứng thú, nó là chất liệu của đam mê và sáng tạo. Khát vọng là ao ước cháy bổng để đạt được một mục đích nhất định. Như vậy, cảm hứng và khát vọng gắn liền nhau, theo đó cảm hứng là nguồn mạch cho khát vọng.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi