Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 22:06

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 26/08/2022
ThS. Phan Văn Thuận, Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật
Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Mỏ Cày Bắc

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là bộ phận, một nội dung đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng và được thực hiện qua nhiều phương thức phong phú, đa dạng. Đây là hoạt động của Đảng trực tiếp tác động đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm xây dựng, bồi đắp, phát triển nền tảng tư tưởng chính trị. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và xã hội. Làm cho hệ tư tưởng, các giá trị truyền thống tốt đẹp, thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chiếm địa vị chủ đạo trong xã hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào con đường phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ đảng viên “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo “sức đề kháng” mạnh mẽ; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. 

Ngày Đăng : 12/07/2022
CN. Trương Thị Bích Tuyền
Viên chức Khoa Xây dựng Đảng
 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh niên và trong tổ chức thanh niên.

Ngày Đăng : 11/07/2022

Hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả đưa Bến Tre thoát khỏi tốp cuối của các tỉnh trong khu vực và cả nước - đó là thông điệp được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 khóa XI (ngày 07/7/2022). Năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, với tư tưởng chỉ đạo: Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển, Tỉnh ủy tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống đại dịch Covid-19 đạt kết quả tích cực; đặc biệt là triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có hai sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc là khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2, tổ chức thành công sự kiện kỷ kiệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu - kết quả đó, đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngày Đăng : 27/04/2022
C.V.D
 

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đã tạo chuyển biến bước đầu rất tích cực. Công tác triển khai học tập, quán triệt được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Sau quán triệt của tỉnh, các cấp ủy chỉ đạo quán triệt sâu trong chi bộ, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua nhiều kênh thông tin như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội... Qua đó, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người dân trong việc xây dựng con người phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc tiến bộ được nâng lên.

Ngày Đăng : 13/04/2022
CN. Lê Thị Huỳnh Thu Hà
Viên chức khoa Nhà nước và pháp luật
 

        Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, dưới sự rèn luyện, lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có nhiều đóng góp đáng kể vào thắng lợi vĩ đại của đất nước. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Trong xây dựng Đoàn, nội dung đặc biệt quan trọng đó là tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm cổ vũ, phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ngày Đăng : 03/04/2022

C.V.D

Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là những năm ác liệt sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), dự báo trước âm mưu phá hoại, không thực hiện Hiệp định của Mỹ và tay sai, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã cử đồng chí Lê Duẩn ở lại miền Nam để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng. Đồng chí Lê Duẩn đã có thời gian đến nghiên cứu, hoạt động ở Bến Tre, tuy thời gian không lâu nhưng từ thực tiễn cách mạng miền Nam và thực tiễn Bến Tre, đồng chí đã có những chỉ đạo cụ thể không chỉ riêng cho Bến Tre mà đã trở thành đường lối chung của cách mạng miền Nam. Từ chỉ đạo của đồng chí Lê Duẩn, đã sớm định hướng cho Tỉnh ủy Bến Tre vận dụng sáng tạo trong xây dựng chủ trương, phương châm cách mạng và Đồng khởi ở Bến Tre.

Ngày Đăng : 24/02/2022

 P.H

Tóm tắt:

Với mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, đòi hỏi Trường Chính trị Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; quan tâm xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn, tạo động lực cho đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của nhà trường: Đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày Đăng : 17/02/2022

Hiền Nguyễn.

Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đó là: Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi