"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 17 Tháng 8, 2018 - 03:16

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 25/05/2016
                             Nguyễn Thị Hiền
Trưởng Phòng Đào tạo

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị Bến Tre đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự định hướng về công tác chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công tác đào tạo cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và thực hiện theo hướng dẫn nội dung, chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan, Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy thành phố Bến Tre. Hàng năm, Trường Chính trị Bến Tre đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Ngày Đăng : 23/05/2016
Đoàn Thị Mao
                                                                           Khoa Dân vận

Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, trên cơ sở đường lối chiến lược cách mạng chung, Đảng ta đã từng bước phân tích âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, đánh giá đúng so sánh thế và lực giữa ta và địch trong từng giai đoạn cách mạng để đề ra chủ trương, biện pháp chỉ đạo chính xác, sắc bén, linh hoạt, kịp thời nhằm đánh bại từng chiến lược chiến tranh của địch, tạo ra những bước nhảy vọt làm chuyển biến cục diện chiến tranh dẫn đến thắng lợi hoàn toàn. Kiên định mục tiêu cuối cùng là giành thắng lợi hoàn toàn trở thành nguyên tắc trong chính sách cũng như trong thực tiễn đấu tranh. Tuy nhiên với kẻ thù mạnh, có tiềm lực quân sự như đế quốc Mỹ, cũng là lần đầu đế quốc Mỹ áp dụng chiến lược thực dân kiểu mới, Đảng ta phải vừa đánh vừa tìm hiểu âm mưu kẻ thù tạo nên nghệ thuật lãnh đạo cách mạng biết giành thắng lợi từng bước tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Ngày Đăng : 13/05/2016

 

Ths. Trần Văn Hòa
                                                                                            Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Cách đây hơn 40 năm, với thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu  nước của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến công oanh liệt đó đã ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trang sử vàng chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện chính trị - quân sự mang tầm vóc thời đại.

Ngày Đăng : 13/05/2016
Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng Khoa Dân Vận

Bến Tre sau Đồng khởi 17/01/1960, làn sóng cách mạng nhanh chóng lan ra khắp nơi. Nối tiếp cao trào Đồng Khởi, nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống kẻ thù. Trong tình hình lực lượng vũ trang ngày càng phát triển, yêu cầu về vũ khí trang bị càng trở nên bức thiết đối với miền Nam nói chung và Bến Tre nói riêng, mà con đường vận chuyển trên bộ, đường Trường Sơn được xây dựng từ năm 1959 chưa thể đáp ứng được yêu cầu này, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở tuyến vận tải trên biển nhằm đáp ứng yêu cầu chi viện sức người, sức của  cho cách mạng miền Nam.

Ngày Đăng : 21/04/2016
 
 

Nhân kỷ niệm 146 năm ngày sinh Lênin

Thạc sĩ Võ Thị Thúy Liễu
Phó trưởng Phòng NCKH - TT - TL

V.I.Lênin, tên thật là Vlađimia Ilích Ulianốp (Vladimir Ilits Ulianov), sinh ngày 22-4-1870, ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), trong một gia đình trí thức tiến bộ. Ông mất ngày 21-1-1924, tại làng Gorki, Mátxcơva, thi hài được đặt tại lăng ở Quảng trường Đỏ, Mátxcơva. Ông được tạp chí Time (Mỹ) bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. 

Ngày Đăng : 09/03/2016

Thạc sĩ Trần Văn Hòa

                                                                                       Khoa Xây dựng Đảng

Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, cùng với Vĩnh Long, Trà Vinh hình thành địa bàn bản lề giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Là đất cù lao, bốn bề sông nước, con người lại là những người đi mở cõi, tạo nên bản sắc riêng của người dân Bến Tre – thông minh, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm bất khuất trong đấu tranh.

Hơn 85 năm đã trôi qua, kể từ khi ra đời, Đảng bộ Bến Tre đã khẳng định vai trò, vị trí của mình trong vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, phát động và tổ chức phong trào cách mạng ở địa phương: đấu tranh 1930-1931, nổi dậy 1940, khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945, sau đó là 30 năm kháng chiến anh dũng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành chiến thắng vẽ vang. Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre đã phát huy truyền thống “Anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy” đưa Bến Tre vượt qua bao khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quê hương trên đường đổi mới.

Ngày Đăng : 04/03/2016

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng Phòng Đào tạo

Trường Chính trị Bến Tre là một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong những năm qua, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày Đăng : 04/03/2016

Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi

Phó Trưởng Phòng TC-HC-QT

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015 chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2016, Luật gồm 8 chương, 143 điều, tăng 02 chương 03 điều so với Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Luật đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương; đồng thời kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi, bổ sung các bất cập, vướng mắc trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Theo đó, chính quyền địa phương được thể hiện ở một số điểm nổi bật như sau:

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi