Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 02:02

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 08/05/2020
ThS. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và luận bàn rất nhiều về đạo đức cách mạng  và Người xem “thần dược” trị tận gốc “chủ nghĩa cá nhân” là nâng cao đạo đức cách mạng.

Ngày Đăng : 29/04/2020
ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị được C.Mác viết từ tháng Tám năm 1858 đến tháng Giêng năm 1859, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong việc hình thành khoa kinh tế chính trị học mácxít. Với tác phẩm này, lần đầu tiên, C.Mác trình bày một cách khoa học và tương đối đầy đủ, có hệ thống quan niệm của mình về hàng hoá, tiền tệ. Luận giải một cách thuyết phục về vai trò của lao động trong việc tạo ra giá trị, C.Mác đã đặt nền tảng cho việc giải thích một cách khoa học bản chất của chế độ bóc lột trong xã hội tư bản chủ nghĩa.

Ngày Đăng : 29/04/2020
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen viết tháng 02 năm 1848 cách đây đã hơn 172 năm nhưng tác phẩm kinh điển ấy vẫn còn giữ nguyên giá trị lý luận cũng như giá trị thực tiễn của nó. Ngày Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đã đánh dấu cho chủ nghĩa cộng sản từ bóng ma trở thành khoa học còn hôm nay chủ nghĩa cộng sản khoa học ấy đã thành hiện thực ở Việt Nam, đã, đang và sẽ có sức sống mãnh liệt, là lương tri, là lý trí và là chân lý của loài người tiến bộ trên toàn thế giới.

Ngày Đăng : 20/04/2020
CN. Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người sáng lập Nhà nước Xôviết-Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Ngày Đăng : 20/04/2020
CN. Nguyễn Thị Mai Trâm
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Nói một cách khái quát, chủ nghĩa Mác là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Chủ nghĩa ấy hướng đến sự giải phóng triệt để con người khỏi mọi sự nô dịch, áp bức bóc lột, sự hạn chế trong các quan hệ xã hội và hướng đến sự giải phóng triệt để con người. Chủ nghĩa ấy được xây dựng trên cơ sở kế thừa các thành tựu nhận thức khoa học của lịch sử tư tưởng nhân loại và chỉ ra được những quy luật chi phối toàn bộ sự vận động và phát triển của thế giới vật chất nói chung và lịch sử xã hội nói riêng, chấm dứt mọi sai lầm của chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo, chủ nghĩa duy vật siêu hình trong giải thích các hiện tượng xã hội và lịch sử. Chủ nghĩa Mác cũng đóng góp vô cùng quý giá vào sự phát triển của triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa cộng sản khoa học và nhiều khoa học khác, trở thành nền tảng lý luận có ý nghĩa phương pháp luận to lớn trong việc phát triển tư duy và nhận thức của nhân loại.

Ngày Đăng : 20/04/2020
ThS. Nguyễn Trần Phương Hiền
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở

 

Sau khi Ph.Ăngghen mất (1895), phong trào công nhân Tây Âu trải qua nhiều biến đổi, xuất hiện nhóm hữu khuynh và tả khuynh trong phong trào công nhân. Nhóm hữu khuynh chủ trương dung hòa với giai cấp tư sản, bác bỏ, phê phán quan điểm mácxít về cách mạng xã hội; nhóm tả khuynh chủ trương cách mạng bằng mọi hình thức, bất chấp điều kiện lịch sử cụ thể. Triết học Mác đứng trước nhiều thách thức do những cách lý giải tùy tiện và xuyên tạc từ bình diện thế giới quan đến phương pháp luận. Để bảo vệ và phát triển những luận điểm nền tảng của chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới, phổ biến chúng vào phong trào công nhân, vạch ra tính quy luật của vận động xã hội, qua đó phê phán các quan điểm phi mácxít về tiến trình lịch sử - xã hội đang tồn tại ở nước Nga. V.I.Lênin đã cho ra đời nhiều tác phẩm có tính luận chiến, trong đó có tác phẩm “Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ - xã hội ra sao?.

Ngày Đăng : 20/04/2020
ThS. Nguyễn Thị Yến
Trưởng Khoa NN và PL
 

Đề cập đến tiểu sử và sự vĩ đại của V.I.Lênin, hầu như các sách, báo, tài liệu từ nhiều hình thức trình bày khác nhau tựu trung đề cập đến: Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới.

Ngày Đăng : 20/04/2020
ThS. Trần Văn Hòa
                                                             Phó Trưởng Khoa lý luận cơ s
 

Chính sách kinh tế mới” (NEP) là cuộc cải cách đầu tiên của chủ nghĩa xã hội hiện thực và cũng là nơi hình thành những tư duy mới của lý luận về đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giá trị lớn nhất của NEP là những biện pháp mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ. Với NEP, V.I.Lênin đã trở thành nhà cách tân vĩ đại đầu tiên trong lịch sử về chủ nghĩa xã hội hiện thực, để lại nhiều chỉ dẫn quý báu cho công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam.

Ngày Đăng : 17/04/2020
ThS. Nguyễn Thành Phương
                                                                        Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Không phải từ bây giờ, mà từ khi sáng lập, hình thành học thuyết khoa học và cách mạng của mình, C.Mác luôn khẳng định sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là một nguyên tắc căn bản, bất di, bất dịch; chủ nghĩa C.Mác là một học thuyết mở. Tuy nhiên, C.Mác chỉ gắn với việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản còn tự do cạnh tranh. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, thực tế lịch sử đã thay đổi chính V.I.Lênin là người đã bảo vệ và phát triển chủ nghĩa C.Mác một cách toàn diện và triệt để gắn với yêu cầu của thời đại và của từng dân tộc. Chính vì vậy, tưởng nhớ V.I.Lênin giai cấp vô sản, loài người tiên bộ và nhân dân các dân tộc thuộc địa mãi mãi ghi đậm công lao to lớn của Người với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa C.Mác một cách toàn diện và triệt để gắn với yêu cầu của thời đại và khát vọng của từng dân tộc.   

Ngày Đăng : 13/04/2020

Chế độ ta đáng sống

***

Tôi may mắn!

Được sinh ra trong một quốc gia không còn tiếng súng

Hai chữ hòa bình gắn với độc lập, tự do.

Đó là hạnh phúc, là thiên đường từ cuộc sống ấm no

Là người nghèo có mái nhà lành để ở.

Là cái tết sum vầy với bánh, mứt ngọt thơm.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi