"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2018 - 05:46

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 05/01/2016

Hồ Thị Thùy Dung

Khoa LL MLN - TT HCM

Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân của nhân dân Việt Nam, bùng nổ và giành thắng lợi vào tháng Tám năm 1945. Cuộc cách mạng như một làn gió mới thổi tràn sinh khí vực dậy một dân tộc đang bị giày xéo dưới những tầng áp bức, thêm sức mạnh quật khởi để cả dân tộc vùng lên giành lại độc lập, giành tự do cho chính mình. Dưới sự lãnh đạo của một Đảng chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất vừa đánh đổ thực dân Pháp xâm lược, vừa đập tan xiềng xích phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngày Đăng : 05/01/2016

Nguyễn Thị Thùy Giao

Khoa Xây dựng Đảng

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời ngày 2 tháng 9 năm 1945 mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đánh dấu tầm nhận thức của Đảng ta đã vượt qua các hạn chế trong việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo lập trường phong kiến và tư sản. Nó là kết quả thực tiễn của một đường lối đúng đắn của Đảng từ năm 1930 đã nêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Ngày Đăng : 05/01/2016

Trần Thị Quỳnh Nghi

Phòng TC-HC-QT

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua, đây là sự kiện chính trị-pháp lý quan trọng của đất nước. Đây là đạo luật cơ bản nhất của nước ta trong tiến trình tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa hội nhập quốc tế. Hiến pháp thể hiện những nội dung mới quan trọng nhằm thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp 2013 thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, về bản chất dân chủ, về xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân… Và một trong những nội dung bao trùm của Hiến pháp là quy định đầy đủ, rõ nét và đề cao quyền lực, quyền làm chủ của Nhân dân. Điều này được thể hiện xuyên suốt trong các chương, điều của Hiến pháp.

Ngày Đăng : 05/01/2016

  Nguyễn Thị Thùy Giao

Khoa Xây dựng Đảng

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha già kính yêu của dân tộc, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, tôi xin nêu lên vài suy nghĩ về những mốc quan trọng trong hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc (từ năm 1911 cho đến năm 1941) có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của Tổ quốc và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày Đăng : 05/01/2016

Trần Thị Quỳnh Nghi

Phòng: TC-HC-QT

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nước Việt Nam trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngày Đăng : 20/05/2015
Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                                                                          Khoa L MLN, TT HCM

Trước sự tác động một cách nghiệt ngã của mặt trái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nói riêng như tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI đã khẳng định: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Trước tình hình trên, nhận thức lại vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay là một việc làm hết sức cần thiết.

Ngày Đăng : 20/05/2015
Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                                                                          Khoa LMLN, TT HCM

 

Trước sự tác động một cách nghiệt ngã của mặt trái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nói riêng như tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI đã khẳng định: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Trước tình hình trên, nhận thức lại vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay là một việc làm hết sức cần thiết.

Ngày Đăng : 27/04/2015
Hồ Thị Thùy Dung
Khoa LLMLN, TT HCM

 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Bến Tre là một tỉnh bị biệt lập về vị trí địa lý, giao thông liên lạc cực kỳ khó khăn nhưng Bến Tre lại là một trong những tỉnh đi đầu trong phong trào cách mạng. Mùa xuân năm 1975, Đảng bộ cùng với quân và dân Bến Tre đã phối hợp với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tiến tới tự giải phóng tỉnh nhà, hoàn thành sứ mệnh của tỉnh mình, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ tự giải phóng tỉnh nhà, Tỉnh ủy Bến Tre đã vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng của Đảng vào tình hình cụ thể của tỉnh nhà. Tích cực phát huy truyền thống tự lực tự cường và tinh thần của ngọn lửa Đồng Khởi, trên cơ sở lấy dân làm gốc, chủ động xây dựng lực lượng toàn dân vững mạnh, thực hiện vũ trang toàn dân bằng các đội du kích của ấp, của xã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng vũ trang huyện, tỉnh, tạo thế và lực vững chắc cho cách mạng trong tỉnh.

Ngày Đăng : 27/04/2015
Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng

 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng sức mạnh tổng hợp để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, kết thúc chiến tranh vĩ đại bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ngày Đăng : 27/04/2015
Nguyễn Thị Ninh
Khoa Xây dựng Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”[1]. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những khó khăn, thách thức đang tồn tại ở trong nước hiện nay, để có thể hiện thực hóa những nội dung trên thì việc kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là cuộc đấu tranh vô cùng quyết liệt. Nhưng thực tiễn phong phú với những thành tựu cách mạng đạt được trong những năm qua đã chứng minh tính đúng đắn và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi