"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 18:52

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 22/09/2016
Nguyễn Thị Hiền
                                                                                                        Trưởng Phòng Đào tạo

           

Trường Chính trị Bến Tre là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Chính trị tỉnh là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban cấp huyện và thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày Đăng : 22/08/2016
 Nguyễn Thị Hiền
Trưởng Phòng Đào tạo
 
Năm học 2015 - 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 117 Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI và Kế hoạch số 19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị, cùng với nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai ngay từ đầu năm học, Trường Chính trị Bến Tre đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả như sau:
Ngày Đăng : 17/08/2016
BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Khai giảng năm học 2016 - 2017 tại Trường Chính trị Bến Tre
 

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới (2016-2017) của Trường Chính trị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của nhà trường cùng toàn thể các đồng chí học viên những tình cảm thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Trường Chính trị tiếp tục đổi mới, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cho tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngày Đăng : 21/06/2016
Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi
 
Ngày Đăng : 06/06/2016
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                            Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở nước ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bằng tư duy lý luận và thực tiễn đào tạo, huấn luyện cán bộ, Bác đã để lại cái “cẩm nang thần kỳ” giúp những người làm công tác đào tạo, huấn luyện và người học lý luận chính trị có thêm phương pháp, nghệ thuật truyền đạt, giàu thêm tri thức,  trong công tác này.

Ngày Đăng : 25/05/2016
                                                  Nguyễn Thị Hiền
 Trưởng Phòng Đào tạo

Trường Chính trị Bến Tre là một cơ sở đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường là trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, nhằm trau dồi lập trường giai cấp, phẩm chất chính trị, đạo đức và kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày Đăng : 25/05/2016
                             Nguyễn Thị Hiền
Trưởng Phòng Đào tạo

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị Bến Tre đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự định hướng về công tác chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công tác đào tạo cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và thực hiện theo hướng dẫn nội dung, chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan, Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy thành phố Bến Tre. Hàng năm, Trường Chính trị Bến Tre đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Ngày Đăng : 23/05/2016
Đoàn Thị Mao
                                                                           Khoa Dân vận

Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, trên cơ sở đường lối chiến lược cách mạng chung, Đảng ta đã từng bước phân tích âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, đánh giá đúng so sánh thế và lực giữa ta và địch trong từng giai đoạn cách mạng để đề ra chủ trương, biện pháp chỉ đạo chính xác, sắc bén, linh hoạt, kịp thời nhằm đánh bại từng chiến lược chiến tranh của địch, tạo ra những bước nhảy vọt làm chuyển biến cục diện chiến tranh dẫn đến thắng lợi hoàn toàn. Kiên định mục tiêu cuối cùng là giành thắng lợi hoàn toàn trở thành nguyên tắc trong chính sách cũng như trong thực tiễn đấu tranh. Tuy nhiên với kẻ thù mạnh, có tiềm lực quân sự như đế quốc Mỹ, cũng là lần đầu đế quốc Mỹ áp dụng chiến lược thực dân kiểu mới, Đảng ta phải vừa đánh vừa tìm hiểu âm mưu kẻ thù tạo nên nghệ thuật lãnh đạo cách mạng biết giành thắng lợi từng bước tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Ngày Đăng : 13/05/2016

 

Ths. Trần Văn Hòa
                                                                                            Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Cách đây hơn 40 năm, với thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu  nước của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến công oanh liệt đó đã ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trang sử vàng chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện chính trị - quân sự mang tầm vóc thời đại.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi