"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:17

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 29/04/2017
Nguyễn Ngọc Diễm
Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã tổng kết ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng vĩ đại trong mùa Xuân năm 1975, khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”[1].

Ngày Đăng : 29/04/2017
Nguyễn Ngọc Diễm
Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã tổng kết ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng vĩ đại trong mùa Xuân năm 1975, khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”[1].

Ngày Đăng : 29/04/2017
Nguyễn Ngọc Diễm
Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nhưng không được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập[1]. Đó là lời khẳng định cho sự kiên quyết của Người về tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo; và Đảng ta đã vận dụng tinh thần ấy trong suốt chiều dài lịch sử: Giữ nước và xây dựng đất nước.

Ngày Đăng : 29/04/2017
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                           Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Đế quốc Mỹ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam thông qua chế độ cai trị độc tài phát xít của bọn tay sai Ngô Đình Diệm. Ta ra sức ổn định, củng cố miền Bắc, xây dựng miền Bắc theo hướng xã hội chủ nghĩa làm căn cứ địa vững chắc cho cách mạng cả nước; nhân dân miền Nam tiến hành đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, đồng thời ra sức tìm phương pháp đấu tranh thích hợp để vừa đẩy mạnh cách mạng miền Nam, hạn chế được tổn thất, vừa bảo vệ miền Bắc, bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình thế giới.

Ngày Đăng : 30/03/2017

Cảm nhận về lời chúc chân tình của Bí thư Tỉnh ủy dành cho tuổi trẻ Bến Tre nhân ngày đầu năm 2017

  Nguyễn Thị Ninh
                                                                                                 Phòng Đào tạo

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Võ Thành Hạo đã hết sức quan tâm, dành cho tuổi trẻ Bến Tre những lời chúc chân tình, đó là ‘Sức khoẻ, kiến thức, niềm tin và khát vọng”.

Trước hết, Bí thư Tỉnh uỷ chúc sức khoẻ.

Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, trong bối cảnh còn nhiều bộn bề khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, kịp thời trong việc chống giặc đói, giặc dốt, bên cạnh đó, vấn đề nâng cao sức khoẻ cho người dân cũng được đặc biệt chú trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Người viết “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần sức khoẻ mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khoẻ, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ…Dân cường thì nước thịnh…”. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển đất nước với định hướng: vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về giáo dục thể chất cho thanh niên đang tham gia mọi hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, Bác dạy bảo tuổi trẻ thanh niên rằng: “Thanh niên phải rèn luyện TDTT vì thanh niên là tương lai của đất nước”. Ngoài các mặt học tập và rèn luyện khác, Bác yêu cầu thanh niên phải tích cực rèn luyện thể chất “Phải giữ vững đạo đức cách mạng. Phải xung phong trong mọi công tác. Phải học tập chính trị, văn hoá, nghề nghiệp để tiến bộ mãi. Phải rèn luyện thân thể cho khoẻ mạnh. Khoẻ mạnh thì mới đủ sức tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân”.­­­­

Ngày Đăng : 30/03/2017

Cảm nhận về Đồng khởi khởi nghiệp

Nguyễn Trần Phương Hiền
Tập sự giảng viên
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong không khí của những ngày cuối xuân, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre. Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho đoàn viên Trường Chính trị Bến Tre được nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình về vấn đề “Đồng khởi khởi nghiệp”.

Ngày Đăng : 20/03/2017
Nguyễn Thị Ninh
Phòng Đào tạo

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm vấn đề giáo dục, đào tạo toàn diện cho thanh niên Việt Nam. Trước lúc đi xa, Người đã dặn lại rằng: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. Đồng thời, Người chỉ rõ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[1]. Thực hiện lời di huấn của Người, Đảng ta đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đào tạo, phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng đó là giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho lực lượng thanh niên Việt Nam hiện nay, đây được coi là một nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách, đồng thời là đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Ngày Đăng : 01/03/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
Giảng viên tập sự
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Ngày Đăng : 16/02/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
Khoa lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 

Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội là một trong những bộ phận quan trọng của học thuyết Mác. Lý luận này được C.Mác đưa ra và phân tích cả trong triết học, kinh tế chính trị học lẫn chủ nghĩa xã hội khoa học. Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội ra đời cách đây hơn một thế kỷ, trước những biến đổi to lớn, sâu sắc của thời đại, song học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và tính cách mạng sâu sắc, đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đây là một trong những quy luật cơ bản, là cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học về nhận thức và cải tạo xã hội. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định phải xây dựng “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật”[1].

Ngày Đăng : 16/02/2017
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                                               Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn là công việc quan trọng của Đảng trong mọi gian đoạn cách mạng, nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ. Đối tượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, công chức, viên chức.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi