"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 17 Tháng 8, 2018 - 03:16

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 14/09/2017
Thạc sĩ Đoàn Thị Mao
                                                                         Giảng viên khoa Dân vận

 

Ngày Đăng : 14/09/2017
Võ Văn  Du
                                            Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày Đăng : 14/09/2017
Tiến sĩ Phạm Huỳnh Minh Hùng
Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử như một móc son chói lọi, là biểu tượng cho ý chí, nghị lực, sức mạnh của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Giá trị lịch sử của cuộc Cách mạng này có nhiều nhưng ở đây chúng tôi xin khái quát ở ba vấn đề có ý nghĩa cơ bản.

Ngày Đăng : 14/09/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
Tập sự giảng viên, Khoa LLMLN, TTHCM

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, tư tưởng hòa hiếu, tinh thần yêu chuộng hòa bình vốn là truyền thống, là di sản quý báu, là đạo lý của dân tộc Việt, tinh thần ấy đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam.

Ngày Đăng : 14/09/2017
Nguyễn Thị Mai Trâm
Tập sự giảng viên Khoa Dân vận

Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang, có 16 km, biên giới giáp Campuchia. Với 4 cửa khẩu quốc tế và quốc gia, gồm: Tịnh Biên, Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu), Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú). Châu Đốc là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh An Giang với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và các nước Đông Nam Á bằng đường bộ lẫn đường thủy.

Ngày Đăng : 14/09/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
Tập sự giảng viên, Khoa LLMLN, TTHCM
Ngày Đăng : 28/06/2017
Thạc sĩ Võ Thái Bình
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

Khi bàn về việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một số tác giả cho rằng xây dựng nhà nước pháp quyền của chúng ta hiện nay thực chất là đang xây dựng chế độ pháp trị với lập luận cho rằng: pháp trị ở đây có nội hàm khác hoàn toàn với tư tưởng pháp trị của Trung Hoa thời cổ đại mà đại diện tiêu biểu cho học thuyết này là Hàn Phi Tử. Chế độ pháp trị muốn nói ở đây chính là sự cai trị của pháp luật chứ không phải của con người.

Ngày Đăng : 28/06/2017
Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                    Trưởng Khoa LLMLN, TTHCM

Thực hiện thành công mục tiêu của chủ nghĩa xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làng nghề truyền thống giữ vai trò hết sức quan trọng. Một mặt góp phần giải quyết thời gian lao động nông nhàn, tạo việc làm tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Mặt khác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc trong giai đoạn chủ động hội nhập quốc tế tận dụng thời cơ và vận hội của xu thế toàn cầu hóa ngày một phổ biến như một quy luật khách quan của thời đại.

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trước sự tác động của cơ chế kinh tế thị trường, toàn cầu hóa kinh tế thì việc làng nghề truyền thống đang đứng trước những thời cơ và vận hội, nguy cơ và thách thức trong quá trình tồn tại và phát triển là một tất yếu.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi