"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:27

Phòng Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 31/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Phòng Đào tạo.

          I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

                Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giảng viên và học viên.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

- Phối hợp với các khoa xây dựng lịch học tập các lớp, theo dõi và tổng hợp giờ giảng của giảng viên trong năm;

- Triển khai việc mở lớp tại Trường theo đúng kế hoạch được duyệt. Quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung và quy chế giảng dạy, học tập.

- Phối hợp với các phòng, khoa, cơ quan, đơn vị có hợp đồng mở lớp để tổ chức thực hiện và quản lý chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch của lãnh đạo các đơn vị đã thỏa thuận.

- Tổ chức thực hiện các hợp đồng đào tạo và phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chức - Quản trị thực hiện thanh lý các hợp đồng đào tạo.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện công tác quản lý học viên.

 II. Nhân sự của phòng

Phòng có 05 nhân sự:

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Hiền           
Chức vụ
Trưởng phòng
Năm sinh
1974
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
0753 822864
Email                        

 

Họ và tên
Trương Ngọc Quí
Chức vụ
Phó Trưởng phòng
Năm sinh
1982
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
0753 822864
Email                        

 

Họ và tên
Nguyễn Phước Tuân           
Chức vụ
Chuyên viên
Năm sinh
1975
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 822864
Email                        
 
 
Họ và tên
Võ Kim Thanh           
Chức vụ
Chuyên viên
Năm sinh
1979
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
0753 822864
Email                        

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Ninh          
Chức vụ
Chuyên viên
Năm sinh
1985
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
0753 822864
Email                        

 

Giới thiệu: 

Tin khác