"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:16

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 04/12/2018
Thạc sĩ Võ Thái Bình
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Thực hiện Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ngày 8/8/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) ngày 3/9/2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã xuất hiện những vấn đề mới cần tiếp tục được xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với tình hình mới, có lúc, có nơi nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng của trường chính trị chưa đầy đủ nên việc chăm lo công tác cán bộ, chính sách, đầu tư cơ sở vật - chất kỹ thuật cho các trường còn hạn chế, chậm đổi mới, có những nội dung nêu trong Quyết định số 184-QĐ/TW thực hiện chưa nghiêm, thiếu thống nhất; tên gọi một số trường, một số khoa, phòng cũng khác nhau. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa tương xứng với vị trí, chức năng của trường chính trị và yêu cầu về công tác cán bộ hiện nay,... Từ thực trạng trên, ngày 13 tháng 11 năm 2018, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 09-QĐi/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định số 09-Qđi/TW thay thế cho quyết định số: 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm. Quy định này có một số điểm mới cơ bản sau:

Ngày Đăng : 26/11/2018
Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng Trường Chính trị tại buổi họp mặt kỷ niệm 36 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)
 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội tôn vinh đội ngũ các thầy, cô giáo, hôm nay Trường Chính trị Bến Tre trang trọng tổ chức buổi họp mặt  kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể giảng viên, viên chức Trường Chính trị, chúng tôi rất vui mừng và vinh dự đón tiếp quý đại biểu, quý lãnh đạo Trường.

 

Ngày Đăng : 06/11/2018
Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre
Thạc sĩ Đoàn Thị Mao
                                                                           Giảng viên khoa Dân vận

 

 Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng và đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn. Song, thanh niên và tổ chức Đoàn cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của mình, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ tri thức, đạo đức, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới. Nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tự tu dưỡng trong học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, hướng tới mục tiêu “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”

Ngày Đăng : 06/11/2018

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

 

  Đoàn viên khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật không chưa đủ, mà cần đảm bảo hệ thống pháp luật đó đi vào cuộc sống, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Thực tiễn cho thấy, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của người dân là do sự thiếu hiểu biết về pháp luật và chưa xác định được tầm quan trọng của pháp luật trong đời sống, ý thức thực hiện và tôn trọng pháp luật còn chưa cao. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.[1]

Ngày Đăng : 06/11/2018

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

                                              

CN. Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa
Tập sự giảng viên, Khoa LLMLN, TTHCM

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của những năm bôn ba trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong đó, một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, tổ chức, phát huy các tiềm năng to lớn của thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Ngày Đăng : 06/11/2018

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

 

                                                      CN. Nguyễn Phước Bình
                                                      Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

 

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng…Là tuổi trẻ, cán bộ đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Ngày Đăng : 06/11/2018

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

 

CN. Hồ Thị Thùy Dung
Tập sự giảng viên Khoa LLMLN, TTHCM

 

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”[1]. Đó là truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đảng ta khẳng định tại khoản 1, điều 44, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày Đăng : 19/09/2018
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
 Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 

Đảng ta cho rằng, điều có tính nguyên tắc đối với việc vận dụng các phương pháp cách mạng là trong thực tiễn đấu tranh, dù dưới bất cứ hình thức gì và trong bất cứ điều kiện nào, người cách mạng không bao giờ được lãng quên mục đích cuối cùng mà đường lối cách mạng đã vạch ra. Mục đích của việc sử dụng các phương pháp không phải vì bản thân phương pháp, cũng không phải vì mục đích trước mắt, nhỏ hẹp hàng ngày.

Ngày Đăng : 18/09/2018
Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi
Phó Trưởng phòng TC - HC - QT

1. Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng

Ở nước ta hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, Internet, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, nhanh,… đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, được dự báo sẽ mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội, nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn, như: Tiềm lực quốc gia về an ninh mạng của nước ta chưa đủ mạnh, chưa huy động, khai thác được sức mạnh tổng hợp để đối phó với các mối đe dọa trên không gian mạng; không gian mạng và một số loại hình dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin đang bị các thế lực thù địch, phản động sử dụng để thực hiện âm mưu tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ chính trị ở nước ta. Tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần, thậm chí ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng, khủng bố mạng, hoạt động phạm tội trên không gian mạng... gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến tư tưởng, văn hóa, xã hội; hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chưa được xác định và bảo vệ bằng các biện pháp tương xứng; tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước qua không gian mạng rất đáng lo ngại, nhiều văn bản thuộc bí mật nhà nước bị đăng tải trên không gian mạng; sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ thông tin có nguồn gốc từ nước ngoài. Đặc biệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng chưa được xây dựng, các văn bản hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật.

Ngày Đăng : 07/09/2018
Thạc sĩ Nguyễn Trần Phương Hiền
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Thân thiện, cởi mở và nhiệt tình tham gia các phong trào Đoàn là những lời nhận xét về anh, người Đảng viên trẻ - đồng chí Nguyễn Trọng Nhân. Chàng thanh niên 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đồng chí Nhân về công tác tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Chính trị Bến Tre, được Đảng ủy và Chi Đoàn Trường tin tưởng, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Chi Đoàn Trường Chính trị Bến Tre từ tháng 3/2017 đến nay. Với cương vị là Phó Bí thư chi Đoàn Trường, đồng chí luôn có tư tưởng tiến công và tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; tiên phong, xung kích, năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động Đoàn của cơ quan và phong trào do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức như: Tham gia nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, xây dựng môi trường cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, công trình thanh niên chi đoàn trường, tham gia các chuỗi hoạt động mừng Quốc tế thiếu nhi 01/6, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Đền ơn đáp nghĩa” hằng năm. Góp phần giữ vững danh hiệu Chi đoàn mạnh năm 2017.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi