"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:33

Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 37/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

I. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác tổ chức, bộ máy cán bộ, công tác hành chính, văn phòng, thi đua khen thưởng, công tác hậu cần, bảo vệ, quản lý tài sản của trường, giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

II. Tổ chức, bộ máy, nhân sự của Phòng

1. Tổng số cán bộ, nhân viên

Gồm 16 người.

2. Cơ cấu tổ chức

 Phòng có 3 tổ trực thuộc:

     - Tổ Hành chính;

     - Tổ Phục vụ;

     - Tổ Quản trị;

3. Nhân sự

Phòng có 16 nhân sự:

Họ và tên
Võ Thị Thúy Liễu
Chức vụ
Trưởng phòng
Ngày sinh
1975
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3822328
Email                        

 

Họ và tên
Trần Thị Quỳnh Nghi           
Chức vụ
Phó Trưởng phòng
Năm sinh
1979
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3822328
Email                        

 

Họ và tên
Ngô Tấn Lộc           
Chức vụ
Quản trị mạng
Năm sinh
1977
Học hàm, học vị
Cử nhân CNTT
Điện thoại
0275 3822328
Email                        

 

Họ và tên
Nguyễn Kim Nhanh           
Chức vụ
Chuyên viên văn phòng
Năm sinh
1987
Học hàm, học vị
Kỹ sư CNTT
Điện thoại
02753 822328
Email                        

 

Họ và tên
Phạm Thị Thúy Hằng           
Chức vụ
Kế toán
Năm sinh
1979
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 

 

Họ và tên Nguyễn Văn Tịch
Chức vụ
Nhân viên Kỹ thuật
Năm sinh 1965
Học hàm, học vị Trung cấp điện
Điện thoại 02753 822328
Email        

 

Họ và tên
Đinh Văn Trào
Chức vụ
Lái xe
Năm sinh
1963
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 

 

Họ và tên
Phan Văn Công           
Chức vụ
Lái xe
Năm sinh
1966
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 

 

Họ và tên
Dương Hồng Châu           
Chức vụ
Thủ quỹ
Năm sinh
1971
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 

 

Họ và tên
Nguyễn Thu Huyền           
Chức vụ
Nhân viên phục vụ
Năm sinh
1973
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 

 

Họ và tên
Nguyễn Ngọc Diễm
Chức vụ
Quản lý ký túc xá: Khu C
Năm sinh
1974
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 

 

Họ và tên
Trần Thị Thúy Liểu
Chức vụ
Nhân viên phục vụ
Năm sinh
1984
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 

 

Họ và tên
Nguyễn Trọng Hữu
Chức vụ
Quản lý ký túc xá: Khu A, B
Năm sinh
1985
Điện thoại
02753 822328
Email
 

 

Họ và tên
Nguyễn Trọng Nhân
Chức vụ
Bảo vệ
Năm sinh
1994
Điện thoại
02753 822328
Email
 

 

Họ và tên
Lê Thị Mai Huyền
Chức vụ
Nhân viên Y tế
Năm sinh
1995
Điện thoại
02753 822328
Email
 

 

Họ và tên
Lê Thị Phỉ
Chức vụ
Nhân viên phục vụ
Năm sinh
1984
Điện thoại
02753 822328
Email
 
 
 SƠ ĐỒ
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG TC-HC-QT

 

Giới thiệu: 

Tin khác