"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 8, 2019 - 19:25

Danh mục điện thoại và thư điện tử của các Phòng, Khoa Trường chính trị Bến Tre

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE

Địa chỉ         : 01/D Quốc Lộ 60, ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại   : 075 3822 328

Fax               : 075 3821 034

Email            : tctbentre@gmail.com

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Điện thoại: 0753 822328

Email: tctbtrehcqt@gmail.com

Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0753 822864

Email: phongdaotaotruongchinhtri@yahoo.com.vn

Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

Điện thoại: 0753 821037

Email: phongnckhtttl@yahoo.com.vn

Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0753 835236

Email: phuongtct@yahoo.com.vn

Khoa Xây dựng Đảng

Điện thoại: 0753 835235

Email: khoaxaydungdang@gmail.com

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Điện thoại: 0753 835237

Email: knnpltct@yahoo.com.vn

Khoa Dân vận

Điện thoại: 0753 835238

Email: yenbentre2007@yahoo.com.vn

 

Danh mục thông tin liên hệ: