"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 11, 2019 - 23:40

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chưa có tin trong chuyên mục nầy ...

Đăng kí nhận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng