"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:23

Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 35/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

I. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

- Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Chính trị Bến Tre được thành lập theo quyết định số 1232-QĐ/TU, ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Tỉnh Ủy Bến Tre.

- Khoa nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh phục vụ nhu cầu giảng dạy.

       Khoa  giảng dạy 04 môn học:
        - Triết học Mác-Lênin;
        - Kinh tế chính trị Mác-Lênin;
        - Chủ nghĩa xã hội khoa học;
        - Tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. Nhân sự của khoa

Khoa có 05 giảng viên:

Họ và tên
Nguyễn Thành Phương           
Chức vụ
Trưởng khoa
Năm sinh
1967
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 835236
Email                        
 
Họ và tên
Võ Văn Du           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1963
Học hàm, học vị
Cử nhân chính trị
Điện thoại
0753 835236
Email                        

 

 
Họ và tên
Hồ Thị Thùy Dung       
Chức vụ
Trợ giảng
Năm sinh
1990
Học hàm, học vị
Cử nhân Giáo dục chính trị
Điện thoại
0753 835236
Email                        
 

 

 
Họ và tên
Nguyễn Trần Phương Hiền 
Chức vụ
Viên chức tập sự
Năm sinh
1991
Học hàm, học vị
Cử nhân Triết học
Điện thoại
0753 835236
Email                        

 

 
Họ và tên
Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa
Chức vụ
Viên chức tập sự
Năm sinh
1994
Học hàm, học vị
Cử nhân Giáo dục chính trị
Điện thoại
0275 3835236
Email                          

 

Giới thiệu: 

Tin khác