"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 4 Tháng 6, 2020 - 17:36

Thông báo

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn sô 2147-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Bến Tre

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn sô 2147-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Bến Tre. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập 02 lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung và các lớp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung ở các huyện.

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập 02 lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung và các lớp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung ở các huyện. Vui lòng xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Văn bản đính kèm: