"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 5, 2019 - 06:29

Nghiên cứu thực tế

Chưa có tin trong chuyên mục nầy ...

Đăng kí nhận Nghiên cứu thực tế