"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 26 Tháng 4, 2019 - 17:41

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Lịch học tập (Điều  chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 03/5 đến 21/6/2019

PDF icon dldc_dn.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC GD26

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC GD26, từ ngày 21/5 đến 04/6/2019

PDF icon trietd1_gd26.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C41

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC C41, từ ngày 14/5 đến 295/2019

PDF icon trietd2_c41.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C42

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 07/5 đến 21/5/2019

PDF icon trietd1_c42.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT, từ ngày 03/5 đến 31/5/2019

PDF icon htct_thads.pdf

Trang