"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:12

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC GD25

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC GD25, từ ngày 14/02 đến 22/02/2019

PDF icon trietd2_dc_gd25.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C38

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC C38, từ ngày 12/02 đến 20/02/2019

PDF icon dld2_c38.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C37

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C37, từ 14/02 đến 25/02/2019

PDF icon nvctd_c37.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp 2018, từ ngày 15/02 đến 22/03/2019

PDF icon htct_dn2018.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 18/02 đến 27/02/2019

PDF icon trietd2_gt.pdf

Trang