Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ -Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”!

Thứ bảy, 24 Tháng 10, 2020 - 21:08

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC A34

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC A34, từ ngày 26/10 đến 09/11/2020

PDF icon nvctdt-dc-a34.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 19/10/11 đến 03/11/2020

PDF icon htct-dc2-gt.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C47

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC C47, từ ngày 26/10 đến 04/11/2020

PDF icon trietd1-dc2-c47.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TCLLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 14/11 đến ngày 10/12/2020

PDF icon knld-dc-tnmt.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC A34

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC A34, từ ngày 10/11 đến 02/12/2020

PDF icon htct-dc-a34.pdf
6 Chuyên viên chính K2

Lịch học (Điều chỉnh lần 2) Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 2, từ ngày 05/10 đến ngày 24/12/2020

PDF icon cvc-k2-dc2.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TCLLCT-HC A33, từ ngày 08/10 đến 05/11/2020

PDF icon dldc2-a33.pdf
8 Bồi dưỡng năm 2020

Lịch học lớp Bồi dưỡng Cấp ủy viên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 khóa 6, từ ngày 09/11 đến 12/11/2020

PDF icon bd-cuv-k6.pdf
9 Bồi dưỡng năm 2020

Lịch học lớp Bồi dưỡng Cấp ủy viên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 khóa 5, từ ngày 02/11 đến 05/11/2020

PDF icon bd-cuv-k5.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 16/11 đến 30/11/2020

PDF icon dld1-gt.pdf

Trang