"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 1, 2020 - 17:57

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 17/02 đến 27/02/2020

PDF icon qlhc-c43.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C42

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 03/02 đến 12/02/2020

PDF icon knldql-c42.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C41

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C41, từ ngày 03/02 đến 12/02/202

PDF icon nvctd-c41.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C40

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C40, từ ngày 20/02 đến 27/02/2020

PDF icon nvctdt-c40.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC GD27

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC GD27, từ ngày 03/02 đến 10/02/2020

PDF icon dld2-gd27.pdf

Trang