"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 28 Tháng 5, 2020 - 05:18

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C44

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC C44, từ ngày 22/6 đến 01/7/2020

PDF icon trietd2-c44.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC A34

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC A34, từ ngày 16/6 đến ngày 30/6/2020

PDF icon tthcm-a34.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC A33, từ ngày 01/6 đến ngày 18/6/2020

PDF icon tthcm-a33.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 18/6 đến 30/6/2020

PDF icon dld1-c43.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C42

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 01/6 đến 12/6/2020

PDF icon thnvdp-c42.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC GD27

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC GD27, từ ngày 02/6 đến ngày 09/6/2020

PDF icon nvctdt-gd27.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC GD26

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC GD26, từ ngày 19/6 đến ngày 25/6/2020

PDF icon nvctdt-gd26.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC GD26

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC GD26, từ ngày 08/6 đến ngày 18/6/2020

PDF icon nvctd-gd261.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 08/6 đến ngày 22/6/2020

PDF icon trietd2-gt.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 03) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 01/6 đến ngày 09/6/2020

PDF icon trietd2-dc3-bt.pdf

Trang