"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 06:09

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC C35

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C35, từ 02/11 đến 21/11/2017

PDF icon triet_d2_c35.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 22/11 đến 04/12/2017

PDF icon dl_d1_bd.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 21/11 đến 06/12/2017

PDF icon qlhc_gd23.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 21/11 đến 01/12/2017

PDF icon lsd_c34.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 01/11 đến 13/11/2017

PDF icon htct_gd22.pdf

Trang