"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 06:09

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 06/12 đến 18/12/2017

PDF icon trietd1_btri.pdf
22 Cao cấp LLCT-HC K17

Lịch học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Lớp Cao cấp LLCT C17, từ 15/11 đến 24/11/2017

PDF icon lsd_cc17.pdf
23 Cao cấp LLCT-HC K16

Lịch học tập môn: Quản lý kinh tế, Lớp Cao cấp LLCT khóa 16 (C16), từ 21/11 đến 29/11/2017

PDF icon qlkt_cc16.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC GD20

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD20, từ 04/12 đến 14/12/2017

PDF icon thnvdp_gd20.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 21/11 đến 29/11/2017

PDF icon trietd2_dc_c36.pdf

Trang