"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 02:41

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 11/10 đến 23/10/2017

PDF icon triet_d1_c36.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 17/10 đến 27/10/2017

PDF icon triet_d2_c34.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC C35

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C35, từ 02/10 đến 12/10/2017

PDF icon triet_d1_c35.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC B23

Lịch học tập Phần: Nghiệp công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC B23, từ 04/10 đến 11/10/2017

PDF icon nvctdt_b23.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 17/10 đến 31/10/2017

PDF icon qlhc_bd.pdf

Trang