"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:30

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập Phần: Những vấn cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 11/12 đến 26/12/2017

PDF icon lsd_c36.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 18/12 đến 28/12/2017

PDF icon lsd_gd23.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC GD21

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD21, từ 18/12 đến 27/12/2017

PDF icon nvctd_gd21.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 04/12 đến 15/12/2017

PDF icon qlhc_gd22.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 19/12 đến 27/12/2017

PDF icon dld2_bd.pdf

Trang