"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:59

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
09-QĐi/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

PDF icon qdi-09.pdf
304/QĐ-TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

PDF icon qd_304.pdf
260/QĐ-TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị

PDF icon qd260_2018.pdf
88/2014/QH13

Nghị quyết số: 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Microsoft Office document icon trien_khai_doi_moi_gd.doc, Microsoft Office document icon nq_88-2014-qh13.doc
224/QĐ-TCT

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

PDF icon 224qd_20180.pdf

Trang