"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:40

Giới thiệu chung về Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

1. Địa chỉ

Trụ sở           : 01/D Quốc lộ 60, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre

Điện thoại     : 075 3822 328

Fax               : 075 3821 034

Email            : tct@bentre.gov.vn

2. Giới thiệu về Trường Chính Trị tỉnh Bến Tre

Lịch sử:

Tiền thân là Trường Cán bộ Việt Minh tỉnh Bến Tre, thành lập vào tháng 3 năm 1947 tại xóm Bần Mít, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Sau gần 50 năm hoạt động đào tạo và huấn luyện cán bộ phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương. Mặc dù đã nhiều lần đổi tên để đáp ứng nhiệm vụ mới nhưng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi tổ chức bộ máy phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Vì vậy,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã ra Quyết định số 456-QĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 1994 hợp nhất Trường Đảng Trần Phú và Trường Hành chánh tỉnh thành Trường Chính trị. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre chính thức ra đời và hoạt động theo Quyết định số 1064/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ngày 24 tháng 12 năm 1994.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Chính trị tỉnh là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng huyện và các ban ngành cấp tỉnh; cán bộ dự nguồn các chức danh trên. Mặt khác, Trường Chính trị còn có nhiệm vụ tham gia nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn địa phương theo Quyết định 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh kèm theo quy chế, quy định quản lý đào tạo ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức bộ máy:

  • Ban Giám hiệu có 03 người:
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên
NGUYỄN TRÚC HẠNH
Chức vụ
Hiệu trưởng
Năm sinh
1976
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 824593
Email
truchanhbt@gmail.com

 

 
 
 
 
 
Họ và tên
DƯƠNG VĂN CHĂM
Chức vụ
 Phó Hiệu trưởng
 Phụ trách Nội dung, Nghiên cứu khoa học
Năm sinh
1974
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email cham74tct@yahoo.com.vn

 

 
 
 
 
 
 
Họ và tên
DƯƠNG QUỐC HOÀNG
Chức vụ
 Phó Hiệu trưởng
 Phụ trách Tổ chức - Hành chính - Quản trị
Năm sinh
1976
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email
 

Các phòng chức năng: 03 phòng

1.Phòng Đào tạo:

CN. Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng.

CN. Trương Ngọc Quí, Phó Trưởng phòng

2.Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

ThS. Võ Thị Thúy Liễu, Trưởng phòng.

ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi, Phó Trưởng phòng;

Các khoa chuyên môn: 04 khoa

1. Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thành Phương, Trưởng khoa;

2. Khoa Xây dựng Đảng

Ths. Phan Văn Thuận, Trưởng khoa

ThS. Trần Văn Hòa, Phó Trưởng khoa.

3. Khoa Nhà nước & Pháp luật

ThS. Võ Thái Bình, Phó Trưởng khoa.

4. Khoa Dân vận

ThS. Nguyễn Thị Yến, Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng khoa

Tổng số cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm hiện nay, có 45 người

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG

Giới thiệu: 

Tin khác