"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 19 Tháng 1, 2019 - 22:10

Giới thiệu Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ngày Đăng : 06/12/2016

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 33/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Khoa Nhà nước và Pháp luật.

I. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Ngày Đăng : 28/09/2013

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 31/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Phòng Đào tạo.

          I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Ngày Đăng : 28/09/2013

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Số lượng đoàn viên: 06 đoàn viên

- Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

    + Bí thư: Đoàn Thị Mao

    + Phó Bí thư: Nguyễn Trọng Nhân

    + Ủy viên: Nguyễn Thị Nguyên

Ngày Đăng : 28/09/2013

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 34/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Khoa Xây dựng Đảng.

I. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Ngày Đăng : 28/09/2013

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 35/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

I. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

Ngày Đăng : 30/10/2012

Công đoàn cơ sở Trường Chính trị

- Số lượng công đoàn viên: 46 người

- Ban Chấp hành: 05 người:

    + Chủ tịch:  Nguyễn Thị Yến

    + Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hiền

    + Ủy viên:

               . Nguyễn Phước Tuân

               . Trần Thị Quỳnh Nghi

               . Võ Thị Thúy Liễu

   + Ủy viên Ủy ban kiểm tra:

               . Võ Văn Du

- Tổ Công đoàn trực thuộc: 07 tổ (Phòng, khoa)

Ngày Đăng : 10/08/2012

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 37/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

I. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

Ngày Đăng : 09/11/2011

1. Địa chỉ

Trụ sở           : 01/D Quốc lộ 60, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre

Điện thoại     : 075 3822 328

Fax               : 075 3821 034

Ngày Đăng : 08/11/2011

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE:

Trang

Đăng kí nhận Giới thiệu Trường Chính trị tỉnh Bến Tre