"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 07:26

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 09/5 đến 23/5/2018

PDF icon nvctd_c36.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC C37

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C37, từ 10/5 đến 23/5/2018

PDF icon trietd1_c371.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 21/5 đến 28/5/2018

PDF icon dld2_c34.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 15/5 đến 25/5/2018

PDF icon knldql_gd23.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 07/5 đến 16/5/2018

PDF icon nvctdt_dc_gd22.pdf

Trang