"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 14:02

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 19/05/2017
Thạc sĩ  Đoàn Thị Mao
Giảng viên Khoa Dân vận
 

Đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã không ngừng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhằm bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân trên cơ sở tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết đã xác định mục tiêu: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân,…”. Quán triệt chủ trương của Đảng, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đề ra mục tiêu trong công tác dân vận là phải quan tâm đến việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân: “Phải thu hút, tập hợp được lực lượng, tạo ra được sự đồng thuận cao trong nhân dân, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”[1], xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các phong trào thi đua: “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TU, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Ngày Đăng : 19/05/2017
Nguyễn Thị Mai Trâm
Tập sự giảng viên
Khoa Dân vận

Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người cống hiến cả cuộc đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân; vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ cho nhân dân Việt Nam. Bác khẳng định mục tiêu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc là độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Vì độc lập tự do mà không đem lại hạnh phúc cho nhân dân thì độc lập ấy không mang lại ý nghĩa đích thực. Chính vì lẽ đó, 79 mùa xuân của Bác Hồ là bảy mươi chín năm Bác sống, làm việc, cống hiến cả cuộc đời vì “dân”, “dân” luôn là nỗi niềm ẩn chứa trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày Đăng : 16/05/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
                     Tập sự giảng viên
Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

C.Mác một nhà chính luận cách mạng xuất sắc, một nhà chiến lược và sách lược vô sản sáng suốt, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cuộc đấu tranh giải phóng quần chúng. Người mà ngay trong bài thi tốt nghiệp trung học đã từng tin tưởng rằng người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất. Người mà gần như suốt cuộc đời nghiên cứu của mình đã phải sống lưu vong nhiều lúc trong cảnh túng bấn ở nhiều nước và nhiều lần bị săn đuổi, bị trục xuất nhưng không bao giờ nhụt ý chí đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng con người vì sự công bằng xã hội. Kỷ niệm 199 năm ngày sinh (5/5/1818) và 134 năm ngày mất (14/3/1883) của ông trong tình hình thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những biến động dữ dội về mặt chính trị - xã hội, trên cơ sở lịch sử - cụ thể các quan niệm lý luận của C.Mác và rút ra những bài học cho cuộc sống hôm nay, cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Ngày Đăng : 29/04/2017
Nguyễn Ngọc Diễm
Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã tổng kết ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng vĩ đại trong mùa Xuân năm 1975, khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”[1].

Ngày Đăng : 29/04/2017
Nguyễn Ngọc Diễm
Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã tổng kết ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng vĩ đại trong mùa Xuân năm 1975, khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”[1].

Ngày Đăng : 29/04/2017
Nguyễn Ngọc Diễm
Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nhưng không được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập[1]. Đó là lời khẳng định cho sự kiên quyết của Người về tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo; và Đảng ta đã vận dụng tinh thần ấy trong suốt chiều dài lịch sử: Giữ nước và xây dựng đất nước.

Ngày Đăng : 29/04/2017
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                           Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Đế quốc Mỹ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam thông qua chế độ cai trị độc tài phát xít của bọn tay sai Ngô Đình Diệm. Ta ra sức ổn định, củng cố miền Bắc, xây dựng miền Bắc theo hướng xã hội chủ nghĩa làm căn cứ địa vững chắc cho cách mạng cả nước; nhân dân miền Nam tiến hành đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, đồng thời ra sức tìm phương pháp đấu tranh thích hợp để vừa đẩy mạnh cách mạng miền Nam, hạn chế được tổn thất, vừa bảo vệ miền Bắc, bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình thế giới.

Ngày Đăng : 30/03/2017

Cảm nhận về lời chúc chân tình của Bí thư Tỉnh ủy dành cho tuổi trẻ Bến Tre nhân ngày đầu năm 2017

  Nguyễn Thị Ninh
                                                                                                 Phòng Đào tạo

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Võ Thành Hạo đã hết sức quan tâm, dành cho tuổi trẻ Bến Tre những lời chúc chân tình, đó là ‘Sức khoẻ, kiến thức, niềm tin và khát vọng”.

Trước hết, Bí thư Tỉnh uỷ chúc sức khoẻ.

Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, trong bối cảnh còn nhiều bộn bề khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, kịp thời trong việc chống giặc đói, giặc dốt, bên cạnh đó, vấn đề nâng cao sức khoẻ cho người dân cũng được đặc biệt chú trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Người viết “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần sức khoẻ mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khoẻ, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ…Dân cường thì nước thịnh…”. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển đất nước với định hướng: vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về giáo dục thể chất cho thanh niên đang tham gia mọi hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, Bác dạy bảo tuổi trẻ thanh niên rằng: “Thanh niên phải rèn luyện TDTT vì thanh niên là tương lai của đất nước”. Ngoài các mặt học tập và rèn luyện khác, Bác yêu cầu thanh niên phải tích cực rèn luyện thể chất “Phải giữ vững đạo đức cách mạng. Phải xung phong trong mọi công tác. Phải học tập chính trị, văn hoá, nghề nghiệp để tiến bộ mãi. Phải rèn luyện thân thể cho khoẻ mạnh. Khoẻ mạnh thì mới đủ sức tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân”.­­­­

Ngày Đăng : 30/03/2017

Cảm nhận về Đồng khởi khởi nghiệp

Nguyễn Trần Phương Hiền
Tập sự giảng viên
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong không khí của những ngày cuối xuân, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre. Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho đoàn viên Trường Chính trị Bến Tre được nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình về vấn đề “Đồng khởi khởi nghiệp”.

Ngày Đăng : 20/03/2017
Nguyễn Thị Ninh
Phòng Đào tạo

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm vấn đề giáo dục, đào tạo toàn diện cho thanh niên Việt Nam. Trước lúc đi xa, Người đã dặn lại rằng: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. Đồng thời, Người chỉ rõ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[1]. Thực hiện lời di huấn của Người, Đảng ta đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đào tạo, phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng đó là giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho lực lượng thanh niên Việt Nam hiện nay, đây được coi là một nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách, đồng thời là đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi