Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 01:37

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 18/11/2020
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thương
Giảng viên Khoa NN&PL
 

1. Đoàn kết là truyền thống văn hóa tốt đẹp, di sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Trãi qua bao bước thăng trầm của lịch sử dân tộc trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đặc biệt là qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc đầy gian khổ, mất mát, hy sinh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc luôn là chất keo kết dính bền chặt tạo nên sức mạnh to lớn, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, đưa Việt Nam ta từ thân phận nộ lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của đất nước. Kế tục những thành quả và thắng lợi vẻ vang ấy, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước giai đoạn mới, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được Đảng khẳng định là vấn đề cốt lõi, chiến lược, là nguồn lực nội sinh quan trọng cần phải được tiếp tục kế thừa, phát triển để tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra “đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”[1]

Ngày Đăng : 17/11/2020
Đ/c Cao Dũng
Hiệu trưởng Trường Chính trị
 

Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ là vấn đề quan trọng có tính quyết định cho sự nghiệp cách mạng. Trước khi thành lập Đảng, Bác Hồ đã chuẩn bị xây dựng lực lượng cán bộ, mở nhiều lớp ở Quảng Châu để huấn luyện cán bộ về mọi mặt, đặc biệt là lý luận cách mạng, đường lối cách mạng để đi đến thành lập Đảng. Bác cũng từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, sự thành bại của sự nghiệp cách mạng là do cán bộ tốt hay kém”. Cho nên, trong quá trình sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, Bác Hồ xem việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt là vấn đề giáo dục, huấn luyện cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, trình độ lý luận phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng.

Ngày Đăng : 17/11/2020
ThS. Dương Văn Chăm
Phó Hiệu trưởng
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Chính vì thế, ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Bến Tre ra đời, công việc đầu tiên của những người cộng sản tiền bối là xây dựng tổ chức, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát động phong trào để từ đó thực hiện đúng cương lĩnh và mục tiêu của Đảng. Năm 1947, Tỉnh ủy Bến Tre quyết định thành lập Trường huấn luyện cán bộ. Đây là khung trường huấn luyện chính trị của Đảng ra đời sớm ở các tỉnh Khu 8 và là tiền thân của Trường Chính trị Bến Tre sau này. Qua 73 năm hình thành và phát triển (1947 - 2020), các thế hệ thầy giáo, cô giáo Trường Đảng, Trường Hành chánh, Trường Chính trị tỉnh không ngại hy sinh gian khổ, kiên trì mở các lớp huấn luyện cán bộ góp phần hình thành nên đội ngũ cán bộ cốt cán, lãnh đạo thắng lợi các phong trào cách mạng trên quê hương ba đảo dừa xanh từ trong kháng chiến đến ngày xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngày Đăng : 17/11/2020
Đặng Văn Cử
Cựu học viên Trường Chính trị Bến Tre
 

Ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm, ngày lễ hội của ngành giáo dục, ngày tôn sư trọng đạo được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 11 nhằm tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Dịp này, hòa cùng niềm vui chung của toàn xã hội và để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc qua bài viết “Ngôi trường trong tôi”.

Ngày Đăng : 16/11/2020
Nguyễn Thị Hiền
Phó Chủ tịch CĐCS
 

Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người dân, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam...

Ngày Đăng : 23/10/2020
ThS. Đoàn Thị Mao
                            Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
 

Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Trường Chính trị Bến Tre luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ giảng viên đủ chuẩn chất, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và xác định việc xây dựng đội ngũ giảng viên vừa có đức, vừa có tài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà. Đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn vào năm 2025. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi phải chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ, đồng thời phải có quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ giảng viên và sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy cùng các ban, ngành, đoàn thể.

Ngày Đăng : 23/10/2020
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn giữ một vị trí quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vai trò quan trọng của người phụ nữ đã được chứng minh trong suốt tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, là nồng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp gạo nuôi quân, chăm sóc, nuôi dưỡng thương, bệnh binh, nuôi giấu cán bộ, vận chuyển thương binh...

Ngày Đăng : 19/10/2020
ThS. Đoàn Thị Mao
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Cách mạng bao giờ cũng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân. Cách mạng muốn bảo đảm thắng lợi, phải tập hợp được Nhân dân và Nhân dân phải có người lãnh đạo. Toàn bộ hoạt động của Đảng đều xuất phát từ tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh:Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân,... Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”[1].

Ngày Đăng : 19/10/2020
ThS. Võ Thái Bình
Phó Trưởng Khoa NN&PL
 

Ngày 09/3/2020 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận của Bộ Chính trị số 70-KL/TW về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). Điều này, một lần nữa Đảng ta khẳng định vị trí vai trò của KTTT dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, đây là điều có ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Ngày Đăng : 19/10/2020
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT&NCKH
 

Hiện nay là thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0), người phụ nữ của thời đại 4.0 được gán cho rất nhiều trọng trách nặng nề, vừa phải phát triển sự nghiệp vừa chăm lo cho tổ ấm gia đình mình. Do vậy, người phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn, rào cản của xã hội từ trong công việc, từ phía gia đình. Thế nhưng, với phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam luôn là phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp, thể hiện vai trò làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ, đồng thời khẳng định vị thế của các chị trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi