"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:14

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 07/11/2017

ThS Phan Văn Thuận

Trưởng Khoa Xây Dựng Đảng 

Giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là giai đoạn lịch sử Việt Nam có những biến đổi hết sức to lớn. Thực dân Pháp xâm lược và biến nước ta từ một nước độc lập thành một “một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, tập 10, tr.3). Yêu cầu bức thiết và cháy bỏng của cả dân tộc Việt Nam là: “Độc lập dân tộc và người cày có ruộng”. Chế độ phong kiến Việt Nam cùng với hệ tư tưởng Nho giáo ngày càng tỏ ra bất lực trước yêu cầu của công cuộc chống ngoại xâm vì nền độc lập dân tộc. Trong nội bộ giai cấp địa chủ phong kiến có sự phân hóa sâu sắc. Triều đình nhu nhược, cam chịu làm tay sai cho thực dân. Vì vậy các phong trào đấu tranh của nhân dân ta theo ý thức hệ phong kiến (tiêu biểu là phong trào Văn Thân và phong trào Cần Vương) lần lượt đều bị thực dân Pháp dìm trong bể máu.

Ngày Đăng : 20/10/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
Tập sự giảng viên Khoa LLMLN, TTHCM
Một thế kỷ đã qua, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 mãi âm vang trong lịch sử nhân loại. Bởi, đây là cuộc cách mạng của đạo lý, đánh thức trái tim hàng triệu người khắp năm châu khi chỉ ra rằng: Con người hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội mới mà trong đó mọi người tự do, bình đẳng, đánh thức khát vọng vươn tới tầm cao chân - thiện - mỹ vốn là những giá trị vĩnh hằng.
Ngày Đăng : 14/09/2017
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng Đào tạo
Ngày Đăng : 14/09/2017
Thạc sĩ Đoàn Thị Mao
                                                                         Giảng viên khoa Dân vận

 

Ngày Đăng : 14/09/2017
Võ Văn  Du
                                            Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày Đăng : 14/09/2017
Tiến sĩ Phạm Huỳnh Minh Hùng
Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử như một móc son chói lọi, là biểu tượng cho ý chí, nghị lực, sức mạnh của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Giá trị lịch sử của cuộc Cách mạng này có nhiều nhưng ở đây chúng tôi xin khái quát ở ba vấn đề có ý nghĩa cơ bản.

Ngày Đăng : 14/09/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
Tập sự giảng viên, Khoa LLMLN, TTHCM

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, tư tưởng hòa hiếu, tinh thần yêu chuộng hòa bình vốn là truyền thống, là di sản quý báu, là đạo lý của dân tộc Việt, tinh thần ấy đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam.

Ngày Đăng : 14/09/2017
Nguyễn Thị Mai Trâm
Tập sự giảng viên Khoa Dân vận

Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang, có 16 km, biên giới giáp Campuchia. Với 4 cửa khẩu quốc tế và quốc gia, gồm: Tịnh Biên, Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu), Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú). Châu Đốc là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh An Giang với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và các nước Đông Nam Á bằng đường bộ lẫn đường thủy.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi