"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 12 Tháng 12, 2018 - 22:45

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 12/12/2018
Thạc sĩ Nguyễn Phước Tuân
                                                               Chuyên viên Phòng Đào tạo

 

Trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng hoạt động của Đảng. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, nhiệm vụ chính trị của chi bộ được triển khai, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, tạo được thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngày Đăng : 10/12/2018
Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thương
Khoa Nhà nước và pháp luật

Kiểm soát quyền lực nhà nước là hoạt động theo dõi thường xuyên, đánh giá và thực hiện những biện pháp tác động thông qua đó các chủ thể có thể ngăn chặn được các nguy cơ, hoạt động sai trái của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức trong quá trình tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo cho quyền lực nhà nước được thực hiện đúng mục đích và đạt hiệu lực, hiệu quả cao nhất.

Ngày Đăng : 05/12/2018
Thạc sĩ Võ Thị Thúy Liễu
                                                                             Trưởng phòng TC - HC - QT

Là một trong 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, được hình thành bởi ba dãy cù lao (cù lao An Hóa, cù lao Bảo, cù lao Minh) nên Bến Tre có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp. Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh xác định “Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, đa dạng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững thân thiện với môi trường; gắn phát triển nông nghiệp với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn”. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 - 2015 và hướng đến năm 2020 (Đề án số 6227/ĐA-UBND, ngày 18/12/2013).

Ngày Đăng : 04/12/2018
Thạc sĩ Võ Thái Bình
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Thực hiện Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ngày 8/8/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) ngày 3/9/2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã xuất hiện những vấn đề mới cần tiếp tục được xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với tình hình mới, có lúc, có nơi nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng của trường chính trị chưa đầy đủ nên việc chăm lo công tác cán bộ, chính sách, đầu tư cơ sở vật - chất kỹ thuật cho các trường còn hạn chế, chậm đổi mới, có những nội dung nêu trong Quyết định số 184-QĐ/TW thực hiện chưa nghiêm, thiếu thống nhất; tên gọi một số trường, một số khoa, phòng cũng khác nhau. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa tương xứng với vị trí, chức năng của trường chính trị và yêu cầu về công tác cán bộ hiện nay,... Từ thực trạng trên, ngày 13 tháng 11 năm 2018, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 09-QĐi/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định số 09-Qđi/TW thay thế cho quyết định số: 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm. Quy định này có một số điểm mới cơ bản sau:

Ngày Đăng : 26/11/2018
Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng Trường Chính trị tại buổi họp mặt kỷ niệm 36 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)
 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội tôn vinh đội ngũ các thầy, cô giáo, hôm nay Trường Chính trị Bến Tre trang trọng tổ chức buổi họp mặt  kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể giảng viên, viên chức Trường Chính trị, chúng tôi rất vui mừng và vinh dự đón tiếp quý đại biểu, quý lãnh đạo Trường.

 

Ngày Đăng : 06/11/2018
Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre
Thạc sĩ Đoàn Thị Mao
                                                                           Giảng viên khoa Dân vận

 

 Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng và đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn. Song, thanh niên và tổ chức Đoàn cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của mình, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ tri thức, đạo đức, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới. Nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tự tu dưỡng trong học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, hướng tới mục tiêu “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”

Ngày Đăng : 06/11/2018

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

 

  Đoàn viên khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật không chưa đủ, mà cần đảm bảo hệ thống pháp luật đó đi vào cuộc sống, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Thực tiễn cho thấy, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của người dân là do sự thiếu hiểu biết về pháp luật và chưa xác định được tầm quan trọng của pháp luật trong đời sống, ý thức thực hiện và tôn trọng pháp luật còn chưa cao. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.[1]

Ngày Đăng : 06/11/2018

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

                                              

CN. Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa
Tập sự giảng viên, Khoa LLMLN, TTHCM

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của những năm bôn ba trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong đó, một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, tổ chức, phát huy các tiềm năng to lớn của thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Ngày Đăng : 06/11/2018

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

 

                                                      CN. Nguyễn Phước Bình
                                                      Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

 

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng…Là tuổi trẻ, cán bộ đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Ngày Đăng : 06/11/2018

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

 

CN. Hồ Thị Thùy Dung
Tập sự giảng viên Khoa LLMLN, TTHCM

 

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”[1]. Đó là truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đảng ta khẳng định tại khoản 1, điều 44, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi