"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 15 Tháng 8, 2018 - 19:31

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 02/08/2018
Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi
Phó Trưởng phòng TC - HC - QT

 

Văn hóa trường Đảng là phạm trù văn hóa tổ chức của cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Văn hóa trường Đảng là toàn bộ kiến thức, tri thức, kinh nghiệm mà đội ngũ cán bộ, giảng viên nghiên cứu, tổng kết và truyền đạt đến học viên; được tạo bởi sự bồi đắp, chia sẻ những giá trị mang tính chuẩn mực về tri thức, niềm tin, lý tưởng, hành động, đạo đức,...Những giá trị này mang tính đặc trưng và bản sắc riêng của tổ chức và mỗi cá nhân trong hoạt động thực tiễn. Xây dựng văn hóa trường Đảng là việc vun đắp, phát huy những giá trị của văn hóa Đảng trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường chính trị ở các địa phương (gọi chung là trường Đảng). Để làm được điều đó, trước tiên, trường Đảng triển khai thực hiện quy định về văn hóa ứng xử trong trường Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm: “Giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa Trường Đảng: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử”.

Ngày Đăng : 13/07/2018
Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng khoa Dân vận
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “…một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có những khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.[1]

Ngày Đăng : 02/07/2018
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những vấn đề quan trọng và then chốt của Đảng cầm quyền góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, để giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Ngày Đăng : 25/06/2018
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
 
Cách mạng muốn thắng lợi, trước hết phải xác định đường lối cách mạng. Đường lối quyết định phương pháp. Nếu đường lối sai thì không thể nói đến thắng lợi của cách mạng, còn đường lối đúng, nhưng phương pháp cách mạng sai hoặc không thích hợp có thể làm cho cách mạng dẫm chân tại chỗ, thậm chí thất bại.
Ngày Đăng : 19/06/2018
ThS Võ Thái Bình
Khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một anh hùng giải phóng dân tộc – Một nhân cách lớn. Nhân cách lớn ấy thể hiện trong văn hóa ứng xử của người không chỉ với đồng chí, đồng bào mà còn với cả người bên kia chiến tuyến. Bức “Thư gửi Tướng Leclerc” thể hiện cách ứng xử của Bác vượt lên trên các ứng xử thường thấy của con người, đã chứng minh cho một nhân cách lớn.

Ngày Đăng : 19/06/2018
Nguyễn Thị Ngọc Thương
Khoa NNPL
 

Nhà nước pháp quyền được nhìn nhận như là một phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, một cách thức tổ chức nhà nước và xã hội trên nền tảng dân chủ, trong đó nhà nước tồn tại, phát triển và vận hành trong môi trường pháp luật, coi pháp luật là tối thượng.

Ngày Đăng : 12/06/2018
                                               Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga
                                                Phó Trưởng Khoa Dân vận
Cách đây 70 năm (11/6/1948 - 11/6/2018), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc hiệu triệu toàn thể quốc dân, đồng bào đoàn kết một lòng, phát huy mọi tài năng, hăng hái tham gia lao động sản xuất và chiến đấu, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ góp phần to lớn trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc.
Ngày Đăng : 30/05/2018

* Tựa đề do Ban Biên tập đặt

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến - Thạc sĩ Nguyễn Phước Tuân
Trường Chính trị Bến Tre

 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018, Hội thi đã kết thúc nhưng vẫn còn lắng đọng trong mỗi giảng viên, học viên nhiều cảm xúc. Ban biên tập trang Web xin lược trích một số cảm nhận của các đồng chí cán bộ, giảng viên:

Ngày Đăng : 16/05/2018
Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thương
                                                            Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật

Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Hoạt động giám sát là một trong hai chức năng cơ bản, quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp với vai trò là cơ quan cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng là quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương. Hội đồng nhân dân thực hiện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình. Luật tổ chức chính quyền địa phương, đặc biệt là Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ra đời năm 2015 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế pháp lý về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đưa hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đi vào nền nếp, đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn. Theo đó, Luật đã quy định khá cụ thể về chủ thể, thẩm quyền, đối tượng và phương thức giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngày Đăng : 16/05/2018
Thạc sĩ Võ Thái Bình
                                                Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Các học thuyết về nhà nước thường chỉ đề cập đến nguồn gốc ra đời, bản chất của nhà nước mà ít khi nghiên cứu sâu về nguồn gốc của quyền lực nhà nước - một yếu tố “cơ bản” bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển (yếu tố đảm bảo khả năng duy trì sự tồn tại của nhà nước) của bất cứ nhà nước nào. Chính quan điểm về nguồn gốc của quyền lực nhà nước sẽ định hình cho các cách thức tổ chức nhà nước để bảo đảm thực thi quyền lực nhà nước. Trong bài viết này tác giả không có ý định đào sâu nghiên cứu các cách thức tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước mà chỉ gắng sức làm rõ về các nội dung: Quyền lực, quyền lực nhà nước và nguồn gốc thật sự của quyền lực nhà nước.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi