TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ bảy, 24 Tháng 7, 2021 - 00:49

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Cao học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Kế hoạch học tập Phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp cao học XDĐ & CQNN, từ ngày 07/6 đến 11/6/2021

PDF icon xdd-cqnn.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 04/5 đến ngày 31/5/2021

PDF icon htct-dc-cl.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC A34

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A33, A34 (Điều chỉnh), từ ngày 20/4 đến 26/5/2021

PDF icon kltn-dc-a33-a34.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A33, A34 (Điều chỉnh), từ ngày 20/4 đến 26/5/2021

PDF icon kltn-dc-a33-a34.pdf
5 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế hoạch học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học, lớp Cao cấp LLCT B83-BT (Điều chỉnh lần 2), từ ngày 27/4 đến ngày 13/5/2021

PDF icon cnxh-dc2-b83.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC A37

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC A37, từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2021

PDF icon nvctdt-a37.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC A35, từ ngày 01/6 đến 02/7/2021

PDF icon triet-a35.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC A36

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC A36, từ ngày 01/6 đến 15/6/2021

PDF icon tthcm-a36.pdf
9 Cao cấp LLCT-C20

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế, Lớp cao cấp LLCT C20, từ ngày 06/5 đến 13/5/2021

PDF icon qlkt-c20.pdf
10 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Văn hóa phát triển (Điều chỉnh), lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 17/5 đến ngày 21/5/2021

PDF icon vhpt-dc-a84.pdf

Trang