Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Chủ nhật, 24 Tháng 10, 2021 - 07:34

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày Đăng : 20/07/2021
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở 
 

 Đảng ta từng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Chính vì thế đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch gắn với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Ngày Đăng : 09/06/2021
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Ngày 05/6/1911, cách đây đã tròn 110 năm, tại bến cảng Nhà Rồng, Anh Ba (Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã xuống con tàu mang tên Đô đốc Latouche-Tréville làm phụ bếp nhằm thực hiện chuyến ra đi về phương Tây tìm con đường cứu dân, cứu nước, một con đường mới chưa được khám phá.

Ngày Đăng : 03/06/2021
CN. Nguyễn Phước Bình
Viên chức Phòng QLĐT&NCKH
 

Cách đây 110 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra nước ngoài tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân phong kiến. Cuộc hành trình ấy là bài học lớn cho thanh niên ngày nay, để mỗi người trẻ thể hiện tình cảm, tâm huyết của mình, đóng góp trí tuệ, tài năng xây dựng quê hương đất nước “sánh ngang với các cường quốc năm châu” như tâm nguyện của Người lúc sinh thời.

Ngày Đăng : 21/05/2021
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương mẫu mực về nhãn quan chính trị vượt thời đại và lối tư duy độc lập, sáng tạo của Người trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân. Đồng thời bằng lối tư duy độc lập, sáng tạo, bản lĩnh trí tuệ và hoạt động thực tiễn của mình, Bác đã cống hiến cho cách mạng Việt Nam, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam những đóng góp mang tầm vóc thời đại.

Ngày Đăng : 18/12/2020

ThS Phan Văn Thuận – Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Không phải đến bây giờ, mà ngay cả khi mới hình thành, chủ nghĩa Mác-Lênin (trước đây là chủ nghĩa Mác) luôn là “nỗi ám ảnh”, là “cái gai trong mắt” của các thế lực thù địch, phản động. Chúng luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, tấn công, phủ nhận những giá trị khoa học bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhưng không thể phủ nhận và thay đổi một sự thật hiển nhiên là: Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn; là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của các đảng cộng sản và công nhân trong sự nghiệp đấu tranh chống các thế lực áp bức, bóc lột và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong suốt thế kỷ XX đến nay.

Ngày Đăng : 24/11/2020
ThS. Nguyễn Trần Phương Hiền
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Tác phẩm của Ph.Ăngghen: “Ông Đuyrinh đảo lộn khoa học” hay còn gọi là “Chống Đuyrinh” là một trong những tác phẩm có vị trí quan trọng trong hệ thống các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác, một tác phẩm có giá trị như là cuốn sách “gối đầu giường của mọi công nhân giác ngộ” về ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin: Triết học duy vật biện chứng; Kinh tế chính trị học mác-xít; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Ngày Đăng : 12/11/2020
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Trong không khí tưng bừng của những ngày tháng 11 năm nay, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang náo nức với quyết tâm cao nhất nhằm khắc phục tốt nhất những hậu quả của bảo lũ miền Trung, đồng thời giành nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào đầu thế kỷ XXI. Loài người tiến bộ trên thế giới mà nhất là dân tộc Việt Nam không thể quên những giá trị mà Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 để lại cho các dân tộc thuộc địa bị áp bức trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Ngày Đăng : 27/10/2020
ThS. Nguyễn Thành Phương
Tổ BVNTTT TCT Bến Tre
 

Thực hiện Thông báo số 136-TBHVCTKV IV về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật một số vấn đề lý luận, thực tiễn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre đã cử thành viên Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhà trường về tham dự.

Ngày Đăng : 29/09/2020
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Thực tiễn đã chứng minh, trong tiến trình phát triển của các quốc gia, lực lượng thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Đối với Việt Nam hiện nay đang đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày Đăng : 27/07/2020
CN. Lê Thị Thảo Ngọc
Viên chức Khoa Nhà nước và pháp luật
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Người đã sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từng bước giành độc lập, tự do. Sinh thời, Người rất coi trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Người gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng, là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, vừa phát huy sức mạnh của tập thể phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng đã đề ra.

Trang

Đăng kí nhận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng