Trường Chính trị Bến Tre trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận nói chung, nền tảng tư tưởng của các đảng cộng sản nói riêng ở các thời kỳ không bao giờ thay đổi. Sau “cơn địa chấn chính trị” - sự sụp đỗ của chủ nghĩa xã hội và sự tan rã của Đảng Cộng sản các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch cho rằng lý luận về chủ nghĩa xã hội là sai lầm, chủ nghĩa Mác-Lênin đã lạc hậu, lỗi thời. Trong cuốn “Năm 1999 – chiến thắng không cần chiến tranh”, Richard Nixon, Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ đã kết luận: “Rút cuộc sự cạnh tranh giữa các hệ thống xã hội cuối cùng, cái có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng chứ không phải là vũ khí”… “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu, nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng!”. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động càng “hí hửng” và điên cuồng tấn công, xuyên tạc vào nền tảng tư tưởng – lý luận của đảng cộng sản hòng giành “chiến thắng”  mà “không cần chiến tranh”. Đối với cách mạng Việt Nam, trước những âm mưu, thủ đoạn, phương thức ngày càng phức tạp, tinh vi và những hậu quả từ hoạt động phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị của các thế lực thù địch đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Đảng ta luôn nhấn mạnh: “cần triển khai khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vụ cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta…”. Như vậy, cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng đòi hỏi cần được tiến hành trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều phương thức, với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau. Đặc biệt, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khẳng định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

      Với chức năng cơ bản là “tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương”, hệ thống trường chính trị nói chung, Trường Chính trị Bến Tre nói riêng có vai trò quan trọng và lợi thế rất lớn trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó nòng cốt là đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Chính vì lẽ đó, Ban Giám hiệu và Đảng ủy Trường đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức, quy chế, kế hoạch cụ thể và chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vì vậy, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong đó, đã đặc biệt quan tâm khai thác ưu thế và phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giảng viên nhà trường trong giáo dục, tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua những bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, học viên được truyền đạt những kiến thức lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Trên cơ sở đó, học viên hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nắm vững bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và kiên định giá trị và vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cũng như sức sống của nó trong thời đại ngày nay. Đó chính là cơ sở lý luận cơ bản, nền tảng để hình thành bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phương pháp tư duy khoa học trong nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn, giúp hình thành những kỹ năng, thái độ cần thiết cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong quá trình nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngoài ra, Ban Giám hiệu và Đảng ủy đặc biệt chú trọng phát huy ưu thế của đội ngũ giảng viên để thực hiện các phương thức hoạt động phù hợp gắn với nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với hình thức đấu tranh, tuyên truyền thông qua việc khuyến khích viết bài, tham gia các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, các bài viết đăng tải trên báo chí, cổng thông tin điện tử trong, ngoài tỉnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua các hoạt động trên các trang mạng xã hội…  

Đặc biệt, Ban Giám hiệu, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch phát động và lãnh đạo cán bộ, đảng viên - giảng viên tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức với 13 bài dự thi chính luận và 8 bài dự thi báo điện tử. Qua tổng kết cuộc thi Trường Chính trị Bến Tre đạt giải Tập thể xuất sắc (có nhiều bài viết dự thi đạt chất lượng và 01 bài dự thi đạt giải C), 1 cá nhân đạt giải C và 1 cá nhân đạt giải Khuyến khích.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc phát huy vai trò và khả năng của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn hạn chế; chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mình. Sự phối hợp giữa các bộ phận trong trường; hoạt động của “Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng” của Đảng ủy chưa có chiều sâu, hiệu quả chưa cao… Chất lượng, hiệu quả các bài viết chưa cao; chưa có những bài viết mang tính phản bác sắc bén, đa dạng. Phương thức chưa đa dạng, còn đơn điệu – chủ yếu là hoạt động tuyên truyền – chưa tập trung đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Lực lượng tham gia chưa đều khắp, chưa thường xuyên. Việc khai thác những ưu thế của mạng internet, các mạng xã hội, các nhóm chưa nhiều, chưa hiệu quả…

Trong giai đoạn mới với nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Sự chống phá quyết liệt của các lực lượng thù địch càng tinh vi, đa dạng với việc khai thác tối đa các ưu thế của các mạng xã hội, thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số… Vì vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị cần triển khai đồng bộ, chủ động, quyết liệt, sắc bén và hiệu quả trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, để phát huy hơn nữa vai trò Trường Chính trị, nhất là đội ngũ giảng viên, cần quan tâm đến các vấn đề cơ bản như sau:

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, nhất là “Ban Chỉ đạo 35” của tỉnh, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực II, Khu vực IV để thường xuyên trao đổi thông tin, mở các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức các cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn trong hoạt động tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động của đội ngũ giảng viên nhà trường bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với nhiệm vụ giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho học viên. Trên cơ sở đó, cần chú trọng phát huy sự sáng tạo và bản lĩnh của giảng viên lý luận trong giảng dạy, hướng người học nghiên cứu lý luận chính trị không chỉ tiếp nhận một chiều mà phải có sự so sánh, đấu tranh phê phán… để khẳng định những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đặt ra nhiệm vụ tiếp tục bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù  hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới.

Chú trọng xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tốt đẹp, tạo ra điều kiện thuận lợi, khơi dậy, phát huy khả năng tích cực, lao động sáng tạo, tự giác của người giảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực và chủ động tiếp cận và khai thác những thành tựu mới của khoa học – công nghệ và các “kỹ năng tác chiến trên không gian mạng” để tham gia các nhóm đấu tranh, tuyên truyền. Trong đó, triệt để khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng theo quan điểm “sử dụng công nghệ để quản lý, kiểm soát công nghệ”; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”…

Cần quan tâm theo dõi, quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Tóm lại, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là việc hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đây là công việc thường xuyên và lâu dài. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, là trách nhiệm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng cán bộ, đảng viên. Trong đó, Trường Chính trị, nhất là đội ngũ giảng viên, hơn ai hết cần phấn đấu “làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc” của người “huấn luyện cán bộ” của Đảng và bản lĩnh, trách nhiệm của người “chiến sỹ” trong “binh chủng” trên mặt trận tư tưởng, góp phần kiên định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bất cứ tình huống nào./.

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh