Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ năm, 22 Tháng 2, 2024 - 18:35

Khoa Xây dựng Đảng

Thực hiện Qui định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Qui định số 29-QĐi/TU ngày 03/01/1019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

I. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Nghiên cứu, quản lý và giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thế nhân dân ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương; phối hợp thực hiện phần học Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; phụ trách chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

II. Nhân sự của Khoa

Khoa có 05 giảng viên:

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Nga      
Chức vụ
Phó Trưởng khoa
Năm sinh
1975
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email                        
 

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Thùy Giao           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1985
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email                        

 

Họ và tên
Đoàn Thị Mao           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1984
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email                        

 

 
Họ và tên
Nguyễn Ngọc Diễm
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1992
Học hàm, học vị
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Điện thoại
 
Email                        

 

 
Họ và tên
Trương Thị Bích Tuyền
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1996
Học hàm, học vị
Cử nhân Triết học
Điện thoại
 
Email                          

Giới thiệu: 

Tin khác