Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 01:17

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày Đăng : 11/12/2019
ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng Khoa lý luận cơ sở

      

Học thuyết giá trị thặng dư là “hòn đá tảng”, những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, được bổ sung, phát triển trong bối cảnh mới. Nội dung này, được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp Nhà nước với chủ đề: “Học thuyết giá trị thăng dư của chủ nghĩa Mác-Lênin: Những giá trị cốt lõi, những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua, sự bổ sung, phát triển trong bối cảnh mới”. C. Mác - Nghiên cứu sự sản xuất ra giá trị thặng dư, nhằm vạch rõ nguồn gốc và bản chất của nó, từ đó vạch rõ bản chất bóc lột tư bản chủ nghĩa, v.v… Sau gần 2 thế kỷ, C.Mác đã phát minh ra học thuyết giá trị thặng dư, nhờ đó tìm ra và nhận thức rõ quy luật vận động kinh tế của xã hội tư bản chủ nghĩa, tạo cơ sở khoa học vững chắc cho cuộc đấu tranh xóa bỏ mọi bất công xã hội, triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người.

Ngày Đăng : 18/11/2019
ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng Khoa Xây Dựng Đảng
 

Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược và từng bước biến nước ta từ một nước độc lập thành một “một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác”. (HCM: Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2002, tập 10, tr.3)

Trang

Đăng kí nhận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng