Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre được tặng danh hiệu "Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy" (02/9/1968 - 02/9/2023); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Thứ hai, 2 Tháng 10, 2023 - 21:55

Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam

Thạc sĩ Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta (1858) đến những thập niên đầu của thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam, khi chưa có Đảng, đã chìm đắm trong đêm dài nô lệ, bởi sự nô dịch, đàn áp, bóc lột của thực dân - phong kiến. Các phong trào và chính đảng đại biểu cho các giai cấp và tầng lớp yêu nước khác nhau đã liên tục đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhưng đều thất bại vì không có đường lối đúng và phương pháp phù hợp. Nhưng từ khi có Đảng ra đời, tổ chức và lãnh đạo, cách mạng Việt Nam từng bước phát triển, giành những thắng lợi vĩ đại. Những thắng lợi oanh liệt đó đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đúng đắn, sáng tạo.

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử; là kết quả của sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân ta. Điều đó đã khẳng định giai cấp công nhân và đảng tiên phong của mình đứng ở vị trí trung tâm, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng; đồng thời, quyết định xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phù hợp với xu thế của thời đại, được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (1917). Đây là sự sàng lọc và lựa chọn của lịch sử; là sứ mệnh lịch sử mà nhân dân, dân tộc Việt Nam đã tin cậy và trao cho Đảng, hoàn toàn mang tính hiện thực khách quan chứ không phải là sự chủ quan, áp đặt nào đó như một số người vẫn thường rêu rao, xuyên tạc, kích động.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc(Điều lệ ĐCSVN). Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của Đảng luôn thống nhất với mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam. Đó cũng chính là “sứ mệnh” của Đảng trước lịch sử và dân tộc - lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chính vì vậy, Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình, là Đảng của chính mình, trìu mến gọi Đảng là “Đảng ta”.

 “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Đảng là một khối thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Đảng có đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu, phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng; đặt lợi ích của Đảng, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc lên hàng đầu”. (Điều lệ Đảng CSVN)

Đã có biết bao cán bộ, đảng viên của Đảng anh dũng chiến đấu, hy sinh trong lao tù đế quốc, trên chiến trường chống ngoại xâm, giữ vững chí khí của người cộng sản để thực hiện một chân lý là đánh đổ đế quốc, tay sai, giành độc lập cho dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Trong thời bình, mặc dù phải đối mặt với những cám dỗ, tiêu cực của nền kinh tế thị trường, hội nhập, mở cửa, nhưng đại bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sạch về phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn bó máu thịt với nhân dân và trở thành tấm gương sáng, ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Chính những nhân tố ấy, Đảng đã tạo nên niềm tin tuyệt đối và sức mạnh vô địch để Đảng lãnh đạo và đưa cách mạng nước ta “vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam” (Cương lĩnh năm 2011). Với những thắng lợi đã giành được,“nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới(Cương lĩnh năm 2011).

Đó cũng là cơ sở, nền tảng vững chắc nhất để nhân dân ta luôn giữ trọn niềm tin, một lòng đi theo Đảng, thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, cũng là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu thù địch hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Đảng.

Trong hơn 87 năm lãnh đạo và đồng hành cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã còn chứng minh được sự vững vàng về nguyên tắc, sự uyển chuyển, linh hoạt về phương pháp, sách lược và sự mềm dẽo, tinh tế trong ứng xử. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, bước ngoặt lịch sử thì bản lĩnh, trí tuệ, ý chí của Đảng càng vững vàng, tỏa sáng; đường lối, chủ trương của Đảng càng thể hiện sự đúng đắn, khoa học, bám sát thực tiễn đất nước và đòi hỏi bức thiết của nhân dân. Mỗi khi tình hình cách mạng có sự biến động, phát triển, Đảng đều chủ động điều chỉnh, hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối, phương thức lãnh đạo, đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, huy động sức mạnh toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức để lãnh đạo hoàn thành mục tiêu cách mạng đề ra. Điều đó đã thể hiện bản lĩnh của một Đảng được tôi luyện trong các phong trào đấu tranh cách mạng, đủ khả năng giải quyết những vấn đề trọng đại của đất nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào để đưa dân tộc tiến lên. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lực lượng lãnh đạo một cách chính đáng, hợp lòng dân, được lịch sử sàng lọc, chấp nhận, Hiến pháp quy định và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do nóng vội, giáo điều, chủ quan, duy ý chí, hành động chưa đúng quy luật khách quan dẫn đến sai lầm, khuyết điểm. Điều quan trọng là ở chỗ, mỗi khi phạm phải sai lầm, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bàng quan, trái lại đều kiên quyết sửa chữa, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm chính trị trước nhân dân, dân tộc. Nhưng, trớ trêu là một số kẻ thù địch, cơ hội chính trị lại không thấy hoặc cố tình lờ đi điều ấy, hơn thế họ còn thổi phồng những khuyết điểm, sai lầm đó và quy kết Đảng ta không đủ năng lực lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong điều kiện mới của đất nước. Gần đây, các đối tượng đã lợi dụng các vấn đề xã hội phức tạp như: Vụ việc Formosa xả thải; một số vụ án kinh tế lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; một số cán bộ suy thoái... để từ đó “quy kết” hệ thống chính trị là “yếu kém” cả về trách nhiệm và năng lực, cho rằng Đảng “phải chịu trách nhiệm” về tình trạng nói trên mà họ không thấy hoặc cố tình không thấy những chủ trương đúng đắn, hợp tình, hợp lý và kịp thời của Đảng và Nhà nước… đã đem lại niềm tin tưởng và sự ủng hộ của nhân dân, đang tạo ra những tiền đề để từng bước vững chắc đưa nước ta “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Cần phải dè chừng và hết sức tỉnh táo với những luận điệu thâm độc ấy. Đảng ta không né tránh và phủ nhận là hiện nay vẫn còn “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”, “tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”; “mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ”… và cả “những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng trên và đề ra hệ thống các giải pháp cấp bách để tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng về “chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Việc kiên quyết và nghiêm khắc trong chỉ đạo xử lý những sai phạm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng như việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng đã tạo sự chuyển biến bước đầu, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Vì vậy, không thể vin vào những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém như trên để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; cũng không thể đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội về cho Đảng. Làm như vậy là “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”, không thấy được bản chất cũng như công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là phủ nhận lịch sử, phủ nhận lòng tin của nhân dân, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc.

Thực tiễn cách mạng hơn 87 năm qua đã khẳng định: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, sự lãnh đạo của Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện, với nhiều khó khăn, thách thức, trở ngại. Nhưng, với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, nhất định Đảng ta sẽ vượt qua, làm tốt sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó.

Để giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của mình, Đảng phải thường xuyên xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó khẳng định và kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng phải được thống nhất cả về nhận thức và hành động, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn xuyên tạc, kích động, chia rẽ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm giữ vững trong sạch nội bộ Đảng. Trước mắt, phải phát huy trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, “đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”./. 

Tin khác