Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 16:53

Đảng viên trẻ Trường Chính trị Bến Tre phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

CN. Hồ Thị Thùy Dung
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tiến tới chủ nghĩa cộng sản.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ Quốc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và không ngừng tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu cao quý đó, chính là mục tiêu đặt lên hàng đầu của bản thân tôi - Một đảng viên dự bị sinh hoạt tại Chi bộ liên khoa, trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre.

Qua quá trình bền bỉ phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi nhận thấy điều tiên quyết trong quá trình đầy khó khăn thử thách này chính là việc xác định động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn. Đây là hành động có ý nghĩa rất quan trọng khi đất nước hòa bình, Đảng cầm quyền và thực hiện cơ chế kinh tế thị trường. Khi đã xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, mỗi cá nhân sẽ có được động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc phấn đấu, rèn luyện vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Thực tiễn cho thấy, tựu trung lại có bốn động cơ vào Đảng: Thứ nhất, vào Đảng vì mục tiêu lý tưởng; thứ hai, vào Đảng vì theo truyền thống gia đình; thứ ba, vào Đảng nhằm mục đích xin được việc, thăng quan phát tài; thứ tư, các phần tử cơ hội tìm mọi cách chui vào Đảng, thực hiện âm mưu chống phá làm suy giảm uy tín, niềm tin của dân đối với Đảng.

Đối với động cơ thứ ba và thứ tư là những động cơ không đúng đắn, cực kỳ nguy hại đến sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, vì vậy chúng ta cần đề cao cảnh giác, phát hiện, kiên quyết loại bỏ triệt để ngay từ đầu. Đảng ta tuyệt đối không để những phần tử có mục đích xấu, tranh thủ cơ hội chui vào Đảng, đội lốt đảng viên, lợi dụng Đảng, lợi dụng niềm tin của Nhân dân để nuôi dưỡng chủ nghĩa cá nhân, phá hoại thanh danh, đạo đức, sức chiến đấu của Đảng. Bác Hồ đã từng căn dặn: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!... Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người Đảng viên”[1]. Qua lời dạy của Bác, bản thân tôi xác định rõ phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng, đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp - xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, quyết tâm đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Tôi cũng nhận thức rõ rằng: Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được cống hiến cho cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, được Nhân dân tin cậy, yêu mến.

Khi đã xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn, người phấn đấu vào Đảng phải rèn luyện bản lĩnh chính trị đáp ứng tiêu chuẩn của người đảng viên. Nếu như bản lĩnh là yếu tố cần thiết quyết định sự vững vàng, tính kiên định, sự độc lập, chủ động trong hành động trước mọi hoàn cảnh, nhất là trước những khó khăn thử thách. Thì bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu đã lựa chọn, trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giữ vững niềm tin, ý chí chiến đấu. Bản lĩnh chính trị được xác định cụ thể ở sự kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ,… Ngoài ra bản lĩnh chính trị còn thể hiện trong sự vững vàng, kiên định trước những khó khăn gian khổ, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” nhằm chống phá chế độ ta của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Để có được bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. Tích cực học lập, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tiễn công tác, hoạt động chính trị xã hội thông qua hoạt động thực tiễn của cá nhân.

Song song với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, người phấn đấu vào Đảng còn cần phải trau dồi đạo đức cách mạng, có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. Theo Bác: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chốt nhất”[2]. Ngày nay, đạo đức cách mạng còn là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước trở thành quốc gia giàu mạnh văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính toán thiệt hơn với Đảng, lúc nào cũng đòi thụ hưởng, muốn lựa chọn công việc theo ý thích và lợi ích cá nhân, sống cơ hội, thực dụng, coi đồng tiền là tất cả, lợi dụng cơ chế, chính sách để tham nhũng, lãng phí, làm giàu phi pháp,… Chúng ta cần lưu ý, đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, không ngừng nghỉ. Trong bài viết “Đạo đức cách mạng”, in lần đầu tiên trên Tạp chí Học tập, số tháng 12 năm 1958, ký tên Trần Lực, Bác viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”[3]. Xây dựng đạo đức cách mạng còn phải đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân nhưng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò lợi ích cá nhân. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba loại lợi ích: Toàn xã hội, tập thể và cá nhân, trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt bản thân mình lên trên, lên trước lợi ích tập thể và xã hội.

Một trong những nội dung quan trọng trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đó là người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ công tác của tổ chức Đảng, đoàn thể giao cho, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả cao và xứng đáng với vai trò tiên phong gương mẫu, đảng viên đi trước, làng nước theo sau như lời Bác dạy. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, người phấn đấu vào Đảng phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phải học hỏi ở đồng nghiệp, ở mọi người và ở Nhân dân, bởi vì “… không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân…”[4].

Đồng thời, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, Nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, tôn trọng chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Tích cực tham gia phong trào Đoàn, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi cư trú. Vận động người thân, gia đình, quần chúng Nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng ở cơ sở về các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Người đang phấn đấu vào Đảng và mỗi đảng viên phải nhận thức đúng đắn, quán triệt và thực hiện tốt các nội dung trên để tự mình phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhận thức sâu sắc được bản chất, mục đích, tầm quan trọng to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo nhân dân thực hiện đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay. Là một người con được sinh ra lớn lên trên quê hương Đồng Khởi trong thời điểm hòa bình, đất nước ta đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. Tôi và những thế hệ trẻ được thừa hưởng thành quả cách mạng của bao thế hệ cha anh đã dày công gây dựng bằng chính mồ hôi, nước mắt, bằng xương máu. Từ đó, tôi tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm đối với những thế hệ cha anh đi trước và cả trách nhiệm phải bảo vệ, bồi đắp thành quả cách mạng cho các thế hệ mai sau. Với sự tự ý thức trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, tôi xác định cho mình một động cơ vào Đảng đúng đắn, từ đó không ngừng phấn đấu rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với cá nhân tôi thời điểm đánh dấu bước ngoặt to lớn nhất trong cuộc đời, đó chính là lúc được trao quyết định kết nạp đảng viên và tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ. Kể từ giờ phút ấy, tôi chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó không chỉ là niềm vinh dự của bản thân mà của gia đình, của tập thể thầy cô giáo, cán bộ giảng viên Trường Chính trị Bến Tre - những người đồng chí, đồng nghiệp đã luôn dìu dắt, giúp đỡ tôi trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Cùng với niềm vui sướng hân hoan đó, tôi cũng nhận thức được rằng, khi được kết nạp vào Đảng đó không phải là sự chấm hết của một quá trình, mà là bước ngoặt mở ra một quá trình mới tiếp tục phấn đấu rèn luyện bền bỉ suốt cả cuộc đời của từng đảng viên để xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy.

Quá trình phấn đấu của người đảng viên dựa trên căn cứ xuất phát từ vị trí và vai trò của người đảng viên. Điều đầu tiên mỗi đảng viên phải thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. Thứ hai là không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản. Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là điều không hề dễ dàng, là quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, là con đường đầy chông gai thử thách và cám dỗ. Dẫu biết rằng: “Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu”[5]. Nhưng với bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng và ngay từ đầu chúng ta có một động cơ vào Đảng đúng đắn thì tôi tin chắc rằng mỗi đảng viên sẽ có một sức mạnh nội lực thôi thúc hành động, vượt khó khăn thử thách để tự phấn đấu, tự rèn luyện mình xứng đáng hơn nữa với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến đấu vì mục đích lý tưởng, vì mục tiêu cách mạng trong điều kiện hòa bình, thực hiện cơ chế thị trường, hoạt động chống phá diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ ngày càng phức tạp đòi hỏi mỗi đảng viên phải tự soi rọi, tự phấn đấu rèn luyện để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Người đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Thường xuyên bồi dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện phẩm chất chính trị, không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Đặc biệt là không ngừng tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Tăng cường cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, chống phá của các thế lực thù địch. Vận động người thân và gia đình chấp hành, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sự thành công của quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng để xứng đáng với danh hiệu của người đảng viên Đảng Cộng sản phụ thuộc phần lớn vào sự tự ý thức, nỗ lực của mỗi đảng viên. Nhưng quá trình đó cũng cần sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ chức Đảng đối với đảng viên, nhất là đảng viên trẻ. Vì vậy, các tổ chức đảng cần tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện cho đội ngũ đảng viên trẻ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đòi hỏi mới của xã hội, của chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực, sát với công việc thiết thực của mỗi đảng viên. Mỗi đảng viên trẻ cần phải tự xác định rõ về mình và tích cực giải quyết tốt các nhiệm vụ của đơn vị; học tập, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ trí tuệ, kiến thức, năng lực cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống. Tạo môi trường, điều kiện rèn luyện thực tiễn và phong trào tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên trẻ. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên về tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng để đội ngũ đảng viên trẻ noi theo.

Là một đảng viên trẻ, đang trong thời gian dự bị, đòi hỏi bản thân tôi phải có một quá trình phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa. Sau khi hoàn thành chương trình học văn bằng hai tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trở về cơ quan công tác thực hiện nghĩa vụ của tập sự giảng viên, thực hiện soạn giảng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo tiêu chuẩn quy định. Bên cạnh đó, không ngừng học tập, trau dồi kỹ năng, phương pháp giảng dạy, học hỏi làm phong phú kiến thức thực tiễn. Đồng thời, tích cực tham gia công tác Đoàn, với tư cách của một đảng viên còn trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, xung phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Chi đoàn và đoàn cấp trên giao cho. Quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện giúp đỡ các đoàn viên thuộc diện phát triển Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng. Thực hiện tốt tiêu chuẩn, nhiệm vụ của một người đảng viên, thường xuyên tự phê bình và phê bình, tích cực xây dựng Đảng góp phần xây dựng, giữ vững danh hiệu tập thể Đảng bộ Trường Chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, giúp cá nhân phấn đấu đạt tiêu chuẩn chuyển đảng chính thức đúng thời gian quy định, nỗ lực rèn luyện phấn đấu xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin khác