"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 1, 2020 - 18:00

Tham luận Tọa đàm những vấn đề phát sinh trong tổ chức quản lý và giảng dạy chương trình TCLLCT-HC