"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 1, 2020 - 17:56

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Ký hiệu của văn bản: 

412-QĐ/TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

412

Trích yếu văn bản: 

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 31 Tháng 7, 2019 - 14:30

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác