Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 17:06

Lịch học tập (điều chỉnh lần 02) Phần học: Nội dung cơ bản của CNDVBC và CNDVLS, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 14/4 đến ngày 29/4/2022