"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 2, 2020 - 14:51

Giảng viên Trường Chính trị Bến Tre tham dự buổi giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 1560-CV/TU ngày 19/8/2019 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Nhằm có điều kiện nghiên cứu, học tập từ thực tiễn, góp phần vận dụng vào bài giảng, ngày 06/9/2019, Ban Giám hiệu Trường phân công 02 giảng viên tham dự cùng buổi giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đoàn giám sát bao gồm các thành viên đoàn giám sát và các cơ quan, ban, ngành có liên quan, do Ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì.

Đoàn thực hiện việc giám sát với các cơ quan, đơn vị như UBND tỉnh, UBND thành phố Bến Tre và các huyện trên địa bàn tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế tỉnh; Liên minh hợp tác xã, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp với các nội dung cụ thể như sau:

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Điều 2 của Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Buổi giám sát đã đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời làm rõ những tồn tại, hạn chế để đề xuất giải pháp thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thông qua buổi tham dự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, giảng viên Trường Chính trị hiểu rõ thêm về vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, các kỹ năng cần có của đại biểu hội đồng nhân dân khi thực hiện chức năng giám sát, cũng như kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là những tư liệu quý, phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên./.

Ông Huỳnh Quang Triệu, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chủ trì

 

 

ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa NN&PL

Tin khác