"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 24 Tháng 3, 2018 - 03:49

Thông báo

Ngày Đăng : 19/03/2018

Thông báo về việc viết bài cho Website Trường Chính trị. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 28/02/2018

Danh sách Học viên không đủ điều kiện dự thi phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri.

Ngày Đăng : 28/02/2018

Danh sách Học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC GD21.

Ngày Đăng : 27/02/2018

Thông báo về việc Tuyển dụng giảng viên. Xin vui lòng xem yêu cầu tuyển dụng trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 07/02/2018

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC GD20.

Ngày Đăng : 07/02/2018

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC B23

Ngày Đăng : 24/01/2018

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC ngành giáo dục (GD.20). Xin vui lòng xem trong văn bản đính kèm.

Ngày Đăng : 11/01/2018

Danh sách học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, Lớp TCLLCT-HC GD20. 

Ngày Đăng : 10/01/2018

Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại (thi ngày 16/01/2018). Xem danh sách trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 05/01/2018

Kế hoạch xuất bản bản tin "Thông tin lý luận thực tiễn năm 2018". Xem nội dung kế hoạch trong tệp đính kèm.

Trang

Đăng kí nhận Thông báo