Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 00:51

Những vấn đề cần quan tâm đặc biệt trong học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường Chính Trị

ThS. Dương Quốc Hoàng
Bí thư Đảng ủy
 

1. Vấn đề thứ nhất: Nội dung cốt lõi của chuyên đề

Chuyên đề thể hiện 02 phần nội dung sâu sắc:

1.1. Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong phần này đảng viên, viên chức, người lao động đọc lại, học lại, hệ thống lại để thấm sâu các quan điểm, tri thức nền tảng: Đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; nguyên tắc, phương pháp, lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc; đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng; phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cần quán triệt sâu các nội dung: Xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

1.2. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Nội dung cốt yếu trong phần này là xác định những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Vấn đề thứ hai: Quán triệt có hiệu quả trong toàn Đảng bộ Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW; Kế hoạch số 360-KH/BTGTW; Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 13/12/2019; Kế hoạch số 20-KH/ĐUK, ngày 19/12/2019 về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 371-KH/TCT, ngày 13/12/2019 về sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2020 của Trường Chính trị.

3. Vấn đề thứ ba: Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo

3.1. Đối với Đảng ủy, các chi bộ

Nghiên cứu, thực hiện chuyên đề năm 2020 gắn với nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020-2025, để chọn đầu việc “làm theo” cho phù hợp.

Định kỳ (gắn với các cuộc sinh hoạt của Đảng ủy, chi bộ hàng tháng) tổ chức sinh hoạt những nội dung có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Đảng bộ và các chi bộ để thảo luận, bàn bạc các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn; đánh giá kết quả làm theo và báo cáo về cấp ủy cấp trên.

Đối với các chi bộ: Nghiên cứu, thảo luận xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, (thời gian hoàn thành cuối tháng 02/2020)

 Bí thư và chi ủy các chi bộ thường xuyên đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; kiểm tra, đánh giá và báo cáo cụ thể về Đảng ủy.

 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo dõi, nắm tình hình giúp Đảng ủy sơ, tổng kết và tham mưu báo cáo về Đảng ủy Khối theo quy định (6 tháng và cuối năm).

3.2. Đối với đảng viên, viên chức và người lao động

Tất cả đảng viên, viên chức và người lao động phải xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với bản cam kết thực hiện các quy định, nghị quyết của Đảng năm 2020. Nội dung cam kết, căn cứ kế hoạch của Đảng ủy, chi bộ và chức năng, nhiệm vụ được giao, liên hệ Chuyên đề năm 2020 để đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình và phương hướng phấn đấu, làm theo.

 Đối với đảng viên, đoàn viên, viên chức và người lao động: hoàn thành nội dung đăng ký và thông qua chi bộ, chi đoàn (thời gian hoàn thành giữa tháng 3/2020).

Trên đây là những điểm cần quan tâm đặc biệt trong học tập và thực hiện chuyên đề 2020 tại Đảng bộ Trường Chính trị./.

Tin khác