Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ ba, 28 Tháng 9, 2021 - 15:13

Xây dựng tính đoàn kết trong nội bộ Trường Chính trị Bến Tre - Vấn đề rút ra từ học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa NN&PL
 

Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên, giảng viên, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức quán triệt học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Qua đó, giúp đảng viên, giảng viên, viên chức và người lao động của Trường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của chuyên đề, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cá nhân và của Trường.

Tại buổi triển khai, học tập chuyên đề, toàn thể đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động của Trường đã được nghe đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị quán triệt nội dung chuyên đề, với 2 phần.  Phần 1, giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phần 2, quán triệt những nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, bản thân có đôi điều suy nghĩ về việc xây dựng khối đại đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị Trường Chính trị Bến Tre.

Đoàn kết là để tập hợp sức mạnh, là sự kết hợp nhiều người, mỗi người một ưu điểm riêng mà người khác không có; đoàn kết là sự cảm thông, quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ lẫn nhau, mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người. Đoàn kết là sự gắn kết chặt chẽ mọi người với nhau, cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự kết hợp ấy sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp mọi người vượt qua mọi khó khăn, đem lại kết quả tốt đẹp và thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc trong dựng nước và giữ nước, vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng.

Thực tiễn Việt Nam, ngay từ khi Đảng mới ra đời, Đảng đã chủ trương đoàn kết trong mọi lực lượng để thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng của Đảng, sức mạnh của quần chúng được tập hợp và phát huy, trở thành động lực và sức mạnh chủ yếu của dân tộc. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Như vậy, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, là nhân tố quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường Chính trị Bến Tre là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Với vị trí, chức năng quan trọng như vậy, xây dựng khối đại đoàn kết trong nội bộ cơ quan là vấn đề không thể thiếu.

Trường Chính trị Bến Tre với hơn 72 năm xây dựng và trưởng thành, đã có bề dày truyền thống đoàn kết cùng nhau thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao. Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên, giảng viên, viên chức và người lao động của Trường đã đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, tôn trọng quy định của pháp luật, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan; mọi biểu hiện dân chủ hình thức hoặc lợi dụng dân chủ để chia phe, chia phái làm rối loạn kỷ cương đã được lên án và loại bỏ. Trong những năm qua, Trường luôn nêu cao tính đoàn kết nội bộ, từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến các bộ phận phòng, khoa, không có tình trạng mâu thuẫn nội bộ. Từ đó, Trường đã hoạt động và đạt những kết quả nhất định. Kết quả cao nhất, Trường nhận được cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tất cả những thành quả ấy là do tinh thần đoàn kết của tâp thể đội ngũ đảng viên, giảng viên, viên chức và người lao động của Trường. Để xây dựng được khối đoàn kết ấy, Trường xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên không chỉ của Đảng ủy mà phối hợp cả Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, từng đảng viên, viên chức cùng nhau xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ trong đó bắt đầu từ nội bộ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến các phòng, khoa. Bên cạnh đó, để xây dựng được khối đại đoàn kết, mọi người cùng đồng lòng thì lãnh đạo phải đảm bảo sự công bằng, phân công công việc hợp lý, không thiên vị, phân biệt đối xử trong công việc; khen thưởng, xử phạt nghiêm minh; thẳng thắn góp ý trong tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết trong nội bộ của Trường vẫn còn những “hạt sạn” nhỏ, gây ra sự so bì, tị nạnh lẫn nhau trong thực hiện công việc giữa các bộ phận phòng, khoa; vẫn còn trường hợp phê bình mang tính chỉ trích nhiều hơn là xây dựng nội bộ, né tránh khuyết điểm, đoàn kết một chiều, bằng mặt không bằng lòng, nói một đằng làm một nẻo, nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác, một số ít cá nhân chưa nêu cao tinh thần tập thể, làm việc cầm chừng, miễn cưỡng, không tự giác... Do đó, để có được sự đoàn kết thật sự, đầy đủ ý nghĩa, theo cá nhân cần thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, xây dựng, tạo lập sự đồng thuận trên dưới một lòng từ tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và các viên chức, người lao động cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn. Muốn có sự đồng lòng, vấn đề đầu tiên trường cần quan tâm là khắc phục “điểm nghẽn” trong tuyên truyền thông tin đến các bộ phận, cá nhân; đảm bảo sự công bằng và bình đẳng, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp cho đội ngũ viên chức, bao gồm cả giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở phòng.

Thứ hai, xây dựng tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, góp ý mang tính chất xây dựng, tiến bộ, phát triển, giúp nhau khắc phục khuyết điểm, tự vươn lên hoàn thiện bản thân. Tự phê bình và phê bình là phương thức tốt nhất để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết và thống nhất, tuy nhiên, phê bình phải được thực hiện với tinh thần “yêu thương lẫn nhau”, vì trách nhiệm chung. Xây dựng khối đoàn kết nhưng phải tránh trường hợp đoàn kết một chiều, đoàn kết hình thức. Những hành vi lợi dụng, đấu tranh, phê bình để chỉ trích làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết trong tập thể cần được chỉ ra và khắc phục. Muốn vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chi bộ, phòng, khoa cần khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người phát huy dân chủ, mạnh dạn trao đổi ý kiến, qua đó, tăng cường tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong việc xây dựng khối đại đoàn kết.

Thứ ba, xây dựng môi trường làm việc thân thiện cởi mở, tin cậy lẫn nhau, có sự bao dung, rộng lượng, tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển. Trong quan hệ giao tiếp cần bình tĩnh, tôn trọng và lắng nghe, không suy diễn chủ quan áp đặt, độc đoán; quan tâm tạo điều kiện động viên, chia sẽ khích lệ mọi người trong thực hiện công việc chung, không tị nạnh, so bì để tạo sự gắn kết đồng thuận, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ tư, xây dựng niềm tin cho đội ngũ đảng viên, giảng viên, viên chức và người lao động. Niềm tin thể hiện qua mối quan hệ gần gũi, tin cậy lẫn nhau. Muốn có niềm tin, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần tiếp tục thực hiện tính công khai, dân chủ. Càng dân chủ, rộng rãi, mọi người càng có niềm tin vào sự lãnh đạo, từ đó tạo được sự đồng thuận thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu đề ra.

Tóm lại, để xây dựng được khối đại đoàn kết trong cơ quan, đòi hỏi mọi cá nhân phải cân bằng hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, trong đó nhấn mạnh lợi ích chung, tất cả mọi người cùng hướng về một mục tiêu, một đầu mối. Làm được điều này, Trường Chính trị Bến Tre sẽ ngày càng phát triển, vững mạnh./.

Tin khác