Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 22:56

Một số điểm mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị cấp tỉnh

Thạc sĩ Võ Thái Bình
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Thực hiện Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ngày 08/8/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW  ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã xuất hiện những vấn đề mới cần tiếp tục được xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với tình hình mới, có lúc, có nơi nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng của trường chính trị chưa đầy đủ nên việc chăm lo công tác cán bộ, chính sách, đầu tư cơ sở vật - chất kỹ thuật cho các trường còn hạn chế, chậm đổi mới, có những nội dung nêu trong Quyết định số 184-QĐ/TW thực hiện chưa nghiêm, thiếu thống nhất; tên gọi một số trường, một số khoa, phòng cũng khác nhau. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa tương xứng với vị trí, chức năng của trường chính trị và yêu cầu về công tác cán bộ hiện nay,... Từ thực trạng trên, ngày 13 tháng 11 năm 2018, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 09-QĐi/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định số 09-QĐi/TW thay thế cho quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008. Quy định này có một số điểm mới cơ bản sau:

1. Vị trí, chức năng: Trường chính trị cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh uỷ, thành ủy (Theo Quyết định số 184-QĐ/TW, Trường chính trị cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh uỷ, thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố). Với Quy định số 09-QĐi/TW, Trường chính trị cấp tỉnh chỉ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

2. Bổ sung, cập nhật các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị cấp tỉnh: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, bồi dưỡng chuyên viên chính...

3. Định hướng tinh gọn bộ máy: Lãnh đạo gồm: Hiệu trưởng và không quá 2 phó hiệu trưởng (Theo Quyết định 184-QĐ/TW, lãnh đạo: Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng). Trường Chính trị được thành lập tối đa 5 khoa, phòng (Theo Quyết định 184-QĐ/TW, cơ cấu tổ chức có 4 khoa và 3 phòng).

4. Về con dấu, thể thức văn bản: Trường chính trị cấp tỉnh sử dụng con dấu theo hệ thống của tổ chức đảng. Thể thức văn bản của trường chính trị cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Đảng. (Theo Quyết định 184-QĐ/TW Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng con dấu, thể thức văn bản là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố).

5. Về tài chính: Trường Chính trị là đơn vị dự toán cấp 1 của ngân sách tỉnh.

6. Bổ sung trách nhiệm của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ: Chỉ đạo việc hướng dẫn trường chính trị cấp tỉnh thực hiện việc bồi dưỡng ngạch công chức theo quy định pháp luật.

Để thực hiện tốt Quy định số 09-QĐi/TW, đáp ứng nhu cầu về số lượng, nâng cao về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị Bến Tre  phải tiếp tục phấn đấu trên nhiều phương diện, bằng nhiều biện pháp đồng bộ nhằm tác động vào quá trình giảng dạy, học tập một cách có hiệu quả nhất với chất lượng cao nhất trong suốt quá trình đào tao, bồi dưỡng cán bộ, công chức./.

Tin khác