Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:08

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS, từ ngày 16/10 đến ngày 01/11/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C62

Học phần: 

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS, từ ngày 16/10 đến ngày 01/11/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác