Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 11:08

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 24/10 đến ngày 10/11/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C61

Học phần: 

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 24/10 đến ngày 10/11/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác