Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 11:05

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS; từ ngày 01/11 đến ngày 23/11/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A43

Học phần: 

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS; từ ngày 01/11 đến ngày 23/11/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác