Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 22:17

Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thạc sĩ Nguyễn Phước Tuân
                                                               Chuyên viên Phòng Đào tạo

 

Trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng hoạt động của Đảng. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, nhiệm vụ chính trị của chi bộ được triển khai, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, tạo được thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy khóa X “về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” cũng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của sinh hoạt chi bộ và chỉ đạo: “Giữ vững chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy qua việc mở rộng dân chủ, thực hiện kỷ cương, kỷ luật đảng, tùy theo từng loại hình chi bộ mà có nội dung sinh hoạt phù hợp, chú ý tổ chức nhiều buổi sinh hoạt theo chuyên đề, để bàn sâu nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm, liên quan đến đời sống và quyền lợi của đông đảo nhân dân trên địa bàn,... Tăng cường đấu tranh, tự phê bình và phê bình, làm rõ đúng sai ngay tại buổi sinh hoạt chi bộ”.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU, trong thời gian qua, Đảng bộ Trường Chính trị đã tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở bám sát vào quy định, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Trường Chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo lãnh đạo Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đạt được những kết quả nổi bật.

Trước hết, Đảng ủy chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo thông tin thời sự hàng tháng cho các chi bộ trực thuộc. Nội dung thông tin phù hợp, thiết thực, sát thực tế hoạt động của đảng bộ, chi bộ giúp đảng viên nhận thức đúng đắn quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nắm bắt, đánh giá, nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ trước diễn biến tình tình chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay và quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Buổi thông tin thời sự được chia thành hai phần, phần đầu là những thông tin chung sinh hoạt đến toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên Trường Chính trị; phần sau là những thông tin quan trọng, mang tính chất nội bộ đảng thông tin riêng trong đối tượng đảng viên. Đây là một hoạt động thiết thực, đảm bảo đi vào thực chất, đều khắp trong toàn thể đảng viên, kịp thời định hướng đúng đắn, nhắc nhở, động viên tinh thần phấn đấu, chủ động, tiến công; uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, thụ động, thiếu tinh thần trách nhiệm trong đảng viên và cả tập thể đơn vị.

Cuộc họp Đảng ủy được duy trì đều đặn, đúng quy định và kịp thời chỉ đạo hoạt động các chi bộ trực thuộc. Phương thức họp Đảng ủy được tiến hành như buổi thông tin thời sự, được chia làm hai phần: Họp mở rộng thành phần là các Bí thư chi bộ không là đảng ủy viên (đối với trước đây, hiện nay 3/3 bí thư chi bộ là đảng ủy viên), Bí thư Đoàn Thanh niên; họp nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy. Phương thức hoạt động này đã tạo được môi trường thuận lợi để Đảng ủy nắm bắt thông tin và chỉ đạo trực tiếp, sát với từng chi bộ, đoàn thể, đồng thời qua đó chi bộ, đoàn thể phát huy được vai trò, thực hiện tốt chế độ báo cáo, tham mưu, đề xuất; trực tiếp, kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo định hướng tốt cho hoạt động ở chi bộ, đoàn thể.

Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với các hoạt động của công tác xây dựng Đảng, cụ thể là việc tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Chính trị”. Đây là buổi tọa đàm “hành động”, nên cần lưu ý tập trung vào những vấn đề, những công việc cụ thể, thiết thực mang tính khả thi cao bằng các giải pháp phù hợp áp dụng trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị. Qua buổi tọa đàm đã góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rút ra những biện pháp thiết thực áp dụng vào hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đội ngũ đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao chất lượng chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ.

Năm 2018, thực hiện rất thành công các buổi sinh hoạt chuyên đề. Điều đó, thể hiện cụ thể ở từng khâu, từng bước; cả nội dung lẫn cách thức tổ chức thực hiện. Với 4 nội dung chuyên đề vô cùng sâu sắc, thiết thực: 27 biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; Làm gì để thực hiện “Tăng tốc” trong năm 2018?; Xây dựng văn hóa Trường Đảng; Tiếp tục rà soát 27 biểu hiện (Gắn với việc cụ thể hóa thành 82 biểu hiện cụ thể). Qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề, toàn đảng bộ, chi bộ, các bộ phận phòng khoa, mỗi đảng viên, viên chức và người lao động có dịp soi rọi lại bản thân. Các ý kiến phát biểu được phân công trước hay ý kiến phát biểu tại cuộc họp đều thể hiện được vai trò, trách nhiệm đảng viên. Gắn với từng chuyên đề, đảng viên đã đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Rà soát những biểu hiện, kể cả nguy cơ dẫn đến những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và tìm ra giải pháp khắc phục, phòng ngừa. Thực hiện phương châm “Tự soi, tự sửa” từng bộ phận, cá nhân đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt nhấn mạnh những hạn chế, thiếu sót, tác phong làm việc rề rà, chậm chạm và đề xuất biện pháp khắc phục để khuyết điểm ngày ít đi và ưu điểm được phát huy, “tăng tốc” hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Triển khai Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh đánh giá, rút kinh nghiệm về các mối quan hệ ứng xử với đồng nghiệp, cấp trên - cấp dưới, giảng viên - học viên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu; cán bộ, giảng viên, nghiên cứu khoa học; cán bộ phục vụ, học viên nhà trường trong quan hệ công tác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc (riêng học viên thì nhấn mạnh tinh thần, thái độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập) và đối với chính mình nhằm thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre và hướng tới xây dựng văn hóa Trường Đảng, lịch sự, gương mẫu trong giao tiếp ứng xử, giữ mối quan hệ đúng mực.

Thành công nhất qua bốn cuộc sinh hoạt chuyên đề chính là việc tạo được sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động của toàn thể đảng viên. Nguyên nhân chủ yếu từ sự lựa chọn nội dung sinh hoạt sâu sắc, bám vào nội dung chỉ đạo trọng tâm của Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy và gắn sát với thực tiễn hoạt động của đơn vị. Mặc dù ý kiến phát biểu vẫn tập trung phần lớn ở một số đảng viên kỳ cựu nhưng qua cuộc sinh hoạt chuyên đề một số đảng viên trẻ, đảng viên thường ít phát biểu được chỉ định và tham gia đóng góp ý kiến; từ đó, tạo được sự lan tỏa tích cực, chuyển biến tư tưởng và thôi thúc cán bộ, đảng viên hành động tích cực hơn.

Trong thời gian qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị đã duy trì họp chi bộ đều đặn và chú trọng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ trên cơ sở bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/TW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quán triệt sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Nhà trường đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho cán bộ, viên chức là đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, khi sắp xếp lịch giảng dạy, dành thời gian thực hiện thông tin thời sự và họp chi bộ. Nhờ vậy, nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì và thực hiện tốt theo quy định, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta ngày càng quan tâm hơn đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sự ra đời của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới đã khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW đã hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về công tác chuẩn bị, các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ; khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn nhấn mạnh vai trò chủ trì; vấn đề biểu dương đảng viên hàng tháng, đồng thời phê bình, nhắc nhở đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ; tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề và đặc biệt xác định rõ khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhìn chung, sinh hoạt chi bộ là khâu đầu tiên giữ vai trò vô cùng quan trọng tạo sự thống nhất ý chí và hành động, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ phần lớn phụ thuộc vào chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị cần tiếp tục thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo năm 2018 của Đảng ủy, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 707-QĐ/TU ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy về việc ban hành Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần quan trọng xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới./.

Tin khác