Xây dựng nông thôn mới

Ngày Đăng :

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. (Tham luận do Bà Nguyễn Thị Phương Đào, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đọc tại phiên khai mạc Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII).

Ngày Đăng :

Thạc sĩ Võ Thị Thúy Liễu

                                                        Phó Trưởng phòng NCKH – TT – TL

Xây dựng nông thôn mới là là một chương trình tổng thể về kinh tế, văn hóa, xã hội,…nhằm phát triển bộ mặt nông thôn trên phạm vi cả nước. Ngày 04 tháng 06 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 800/QĐ - TTg về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 xác định “Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở khắp các xã trong tỉnh, nhất là tiêu chí về giáo dục, y tế, xây dựng hệ thống giao thông,…phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ các xã trong toàn tỉnh cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”.

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”.  Trong Nghị quyết này Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu cụ thể như sau: Đến năm 2015 toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; các xã còn lại phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí về nông thôn mới. Đến năm 2020, có 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên ngày 20/7/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1624/QĐ - UBND về bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh, bao gồm 19 tiêu chí về qui hoạch (1 tiêu chí), hạ tầng kinh tế - xã hội (8 tiêu chí), kinh tế và tổ chức sản xuất (4 tiêu chí), văn hoá - xã hội và môi trường (4 tiêu chí) và hệ thống chính trị (2 tiêu chí).

Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”,  ngày 18 tháng 7 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1235/QĐ - UBND về Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bến Tre. Trong Quyết định số 1235/QĐ - UBND đã điều chỉnh thay đổi một số tiêu chí như sau:

- Tiêu chí số 5 về trường học: Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia đạt: 70% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia: 70%.)

- Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (6.2) 100% ấp có nhà văn hoá và khu thể thao ấp, trong đó có 50% nhà văn hoá và khu thể thao ấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Đạt (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ ấp có tụ điểm sinh hoạt tập trung và khu thể thao tập trung đạt yêu cầu theo quy định bộ tiêu chí: 100%).

- Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn : Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định: Đạt (Tiêu chí cũ: Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng: Đạt).

- Tiêu chí về số 10 về thu nhập: Thu nhập bình đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người): Năm 2012 là 20 triệu/người, năm 2015 là 29 triệu/người, năm 2020 là 49 triệu/người (Tiêu chí cũ: Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh (khu vực nông thôn): 1,3 lần).

- Tiêu chí số 11 về hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo: <7% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ hộ nghèo: 7%).

- Tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động: >90% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp: 35%).

- Tiêu chí số 14 về giáo dục (14.3): >20% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ lao động qua đào tạo: > 40%).

- Tiêu chí số 15 về y tế (15.1) tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: ≥ 70% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức Bảo hiểm y tế: 20%).

- Tiêu chí số 17 về môi trường (17.1): Có trên 75 số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có ít nhất 50% hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia: Đạt (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia: 75%).

Qua ba năm thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt và đạt được một số kết quả nhất định như: Xã Châu Bình, xã Phú Nhuận, xã Hữu Định và xã Sơn Định đã được công nhận xã nông thôn mới; xã Định Thủy đạt 15/19 tiêu chí, xã Phú Thuận 12/19 tiêu chí, xã Đại Điền đạt 10/19 tiêu chí, xã Tân Thành Bình đạt 11/19 tiêu chí, xã Tân Thủy đạt 9/19 tiêu chí (đây là các xã dự kiến công nhận xã nông thôn mới vào năm 2015); xã Quới Sơn đạt 14/19 tiêu chí, xã Phú Sơn đạt 13/19 tiêu chí, xã Lương Quới đạt 12/19 tiêu chí, xã An Thới đạt 11/19 tiêu chí, xã Tân Thiềng đạt 10/19 tiêu chí, xã Sơn Đông đạt 8/19 tiêu chí, xã Mỹ Nhơn đạt 8/19 tiêu chí, xã Phú Long đạt 8/19 tiêu chí, xã Hưng Lễ đạt 8/19 tiêu chí, xã Long Hòa đạt 7/19 tiêu chí, xã Quới Điền đạt 6/19 tiêu chí…Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn như:

- Công tác tuyên truyền còn hạn chế, sự hiểu biết của người dân về các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Một bộ phận nhân dân còn ỷ lại, trong chờ vào sư hỗ trợ của Nhà nước, chưa nhận thức đầy đủ về việc xây dựng nông thôn mới.

- Việc xây dựng các mô hình sản xuất được tập trung xây dựng nhưng việc triển khai nhân rộng còn chậm, chưa tạo được số lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao và đồng nhất theo yêu cầu của thị trường.

- Trong bảo vệ môi trường: Ý thức người dân chưa cao, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi, vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường, các ngành chức năng chưa hướng dẫn người dân xử lý ô nhiễm môi trường.

- Việc xây dựng hạ tầng thiết yếu ở các xã điểm như: Giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,…đa phần chưa đạt chuẩn, cần phải có nguồn kinh phí lớn để xây dựng, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh còn nhiều hạn chế.

- Vốn phân bổ hàng năm của Trung ương còn thấp nên chưa đáp ứng kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu. Mặt khác, giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp như dừa, thủy sản, gia súc, gia cầm nên ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực trong nhân dân.

- Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, hàng hóa ít, hiệu quả đầu tư chưa cao.

Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ hết sức khó khăn vì vậy cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Để thực hiện thắng lợi Nghị  quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” trong thời gian tới cần tập trung vào một số vấn đề sau:

- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cộng đồng dân cư để người dân nhận thức đầy đủ về xây dựng nông thôn mới, người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng nông thôn mới đòi hỏi cần phải có nhiều công sức và của cải, vì vậy cần huy động sức mạnh tổng hợp và kết hợp giữa nguồn vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với nguồn ngân sách của địa phương. Các nguồn vốn huy động phải đa dạng và thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư trên cơ sở cộng đồng dân cư dân chủ thảo luận, quyết định, phù hợp với điều kiện khả năng của từng địa phương.

- Cần nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để cải thiện đời sống của người dân, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra khối lượng hàng hóa lớn đáp ứng yêu cầu của thị trường và đạt năng suất hiệu quả cao.

Tóm lại, qua ba năm thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” bộ mặt nông thôn tỉnh Bến Tre có nhiều thay đổi, song trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy cần có sự tham gia góp sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư thì sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ IX đề ra./.

Ngày Đăng :


LỜI GIỚI THIỆU

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những mục tiêu chủ yếu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015). Cụ thể là “Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, các xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng xã NTM”, với giải pháp thực hiện là “tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia về NTM ở khắp các xã trong tỉnh, nhất là tiêu chí về giáo dục, y tế, xây dựng hệ thống nông thôn…”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 2/8/2011 “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”.

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên quán triệt sâu sắc những quan điểm và tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thắng lợi chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn “Tài liệu hỏi - đáp về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !

BAN BIÊN TẬP

NỘI DUNG

HỎI: Nông thôn là gì? NTM có những đặc trưng gì và vì sao phải xây dựng NTM?

ĐÁP: Nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là UBND xã.

NTM giai đoạn 2010 - 2020 bao gồm các đặc trưng sau: (1) Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao; (2) Nông thôn phát triển theo quy hoạch, cơ cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ; (3) Dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; (4) An ninh tốt, quản lý dân chủ và (5) Chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao.

Việc xây dựng NTM nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của quê hương, đất nước trong giai đoạn mới. Sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế: Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế. Nông nghiệp, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước… còn yếu kém, môi trường ngày càng ô nhiễm. Đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị còn lớn phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Không thể có một nước công nghiệp nếu nông nghiệp và nông thôn còn lạc hậu và đời sống nhân dân còn thấp. Vì vậy, xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước. Đồng thời, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thầnh cho người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn.

 

HỎI: Xin cho biết khái quát những thành tựu đạt được về nông nghiệp nông thôn của tỉnh trong những năm  qua?

ĐÁP: Những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, thể hiện trên một số lĩnh vực:

- Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá và đa dạng ngành, nghề; các khu - cụm công nghiệp được hình thành; các chợ đầu mối, điểm giao dịch mua bán hàng hoá nông sản được mở rộng; các làng nghề truyền thống được củng cố, phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nông thôn.

- Hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội ở nông thôn được xây dựng khang trang; các dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nông dân được cung cấp ngày càng tốt hơn.

- An sinh xã hội được thực hiện tốt, huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư cho chương trình giảm nghèo, chăm lo giúp các đối tượng chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn cơ nhỡ… từng bước ổn định cuộc sống.

- Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên; thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, sức mạnh tổng hợp của quần chúng ngày càng phát huy; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững ổn định.

 

HỎI: Đâu là những tồn tại hạn chế, yếu kém ở  nông thôn hiện nay?

ĐÁP: Bên cạnh những thành tựu đạt được, thực trạng nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay còn tồn tại một số mặt hạn chế, yếu kém là:

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở nông thôn còn chậm; các hình thức sản xuất chậm đổi mới; nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng chưa cao, năng lực cạnh tranh còn thấp; chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn còn thấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

- Còn lúng túng trong việc xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu câu trồng, vật nuôi ở cơ sở; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn nhiều nơi chưa đạt chuẩn quốc gia; tình trạng xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng...

- Một số chính sách xã hội ở nông thôn triển khai thực hiện chậm và chưa đồng bộ; tình hình an ninh nông thôn nhiều nơi diễn biến phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững, còn tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao; trình độ năng lực của một số cán bộ cơ sở còn yếu, chưa đủ sức giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của dân…

 

HỎI: Xây dựng NTM bao gồm những nguyên tắc nào?

ĐÁP: Trong xây dựng NTM, đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Các nội dung, hoạt động của Chương trình xây dựng NTM phải hướng tới mục tiêu thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí tỉnh đã ban hành  tại Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dẫn thực hiện. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở ấp, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

- Kế thừa và lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn nông thôn.

- Thực hiện Chương trình xây dựng NTM phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có quy hoạch và cơ chế đảm bảo thực hiện các quy hoạch xây dựng NTM đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện các công trình, dự án của Chương trình xây dựng NTM; phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá.

- Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.

 

HỎI: Xin cho biết trình tự các bước tiến hành xây dựng NTM.

ĐÁP: Trình tự xây dựng NTM gồm 7 bước như sau:

- Bước 1: Thành lập hệ thống quản lý, thực hiện;

- Bước 2: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chương trình xây dựng NTM (được thực hiện trong suốt quá trình triển khai thực hiện);

- Bước 3: Khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí tỉnh đã ban hành;

- Bước 4: Xây dựng quy hoạch NTM của xã ;

- Bước 5: Lập, phê duyệt đề án xây dựng NTM của xã;

- Bước 6: Tổ chức thực hiện đề án;                  

- Bước 7: Giám sát, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình..

 

HỎI: Bộ tiêu chí về NTM của tỉnh gồm những nội dung gì?

ĐÁP: Ngày 20/7/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1624/QĐ-UBND về bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh, bao gồm 19 tiêu chí về qui hoạch (1 tiêu chí), hạ tầng kinh tế - xã hội (8 tiêu chí), kinh tế và tổ chức sản xuất (4 tiêu chí), văn hoá - xã hội và môi trường (4 tiêu chí) và hệ thống chính trị (2 tiêu chí). Cụ thể là:

1- Quy hoạch và thực hiện quy hoạch phải đạt các tiêu chí sau:

1.1 Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đến năm 2020, tầm nhìn 2025.;

1.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới;

1.3 Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp.

2- Giao thông

2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông- Vận tải: 100%;

2.2 Tỷ lệ km đường từ xã đến ấp và liên ấp được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải: 50%;

2.3 Tỷ lệ km đường từ ấp đến khu dân cư sạch và không lầy lội vào mùa mưa: 100% (30% cứng hoá);

2.4 Tỷ lệ km đường từ khu dân cư ra đồng ruộng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện: 50%.

3- Thuỷ lợi

3.1 Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh: Đạt;

3.2 Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý chủ động tưới tiêu: 85%.

4- Điện

4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện: Đạt;

4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn: 98%.

5- Trường học: Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia: 70%.

6- Cơ sở vật chất văn hoá

6.1 Nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Đạt;

6.2 Tỷ lệ ấp có tụ điểm sinh hoạt tập trung và khu thể thao tập trung đạt yêu cầu theo quy định bộ tiêu chí: 100%.

7- Chợ nông thôn: Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng: Đạt.

8- Bưu điện

8.1 Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông: Đạt;

8.2 Có Internet đến ấp: Đạt.

9- Nhà ở dân cư

9.1 Nhà tạm, dột nát: Không;

9.2 Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng: 70%.

10- Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh (khu vực nông thôn): 1,3 lần.

11- Hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo: 7%.

12- Cơ cấu lao động: Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp: 35%.

13- Hình thức tổ chức sản xuất: Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Trong sản xuất không gây suy thoái đất: Có.

14- Giáo dục

14.1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Đạt;

14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề): 80%;

14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo: > 40%.

15- Y tế

15.1 Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức Bảo hiểm y tế: 20%;

15.2 Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia: Đạt.

16- Văn hoá: Xã đạt văn hoá theo quy định của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Đạt.

17- Môi trường

17.1 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia: 75%;

17.2 Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường: Đạt;

17.3 Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp: Đạt;

17.4 Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch: Đạt;

17.5 Chất thải, nước thải sđược thu gom và sử lý theo quy định: Đạt.

 18- Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

18.1 Cán bộ xã đạt chuẩn: Đạt;

18.2 Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: Đạt.

18.3 Đảng bộ, Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”: Đạt;

18.4 Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên: Đạt.

19- An ninh, trật tự xã hội: An ninh, trật tự xã hội được giữ vững: Đạt.

*  Huyện NTM: Có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới.

 

HỎI : Quan điểm, phương châm, mục tiêu xây dựng NTM đến giai đoạn 2020 của tỉnh như thế nào?

ĐÁP: Từ nay đến năm 2020, quan điểm, phương châm và mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh được xác định là:

a- Quan điểm, phương châm:

- Là chủ trương lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

- Đây còn là cuộc vận động rộng rãi, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia; trong đó cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động; nông dân vừa là chủ thể thực hiện vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được.

- Được tiến hành đồng loạt ở tất cả các xã trong tỉnh; kế thừa và lồng ghép với các chương trình, dự án và các cuộc vận động khác, nhất là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, phong trào nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, đô thị…

- Phương châm thực hiện là dựa vào nội lực cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước; khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia; đảm bảo phương châm là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

b- Mục tiêu xây dựng NTM là:

- Xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến;

- Gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ và du lịch; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo qui hoạch; từng bước thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn;

- Xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ;

- Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2015, toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn xã NTM; các xã còn lại phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí về NTM. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn cao gấp 2 lần so với năm 2010; giảm hộ nghèo nhanh và bền vững, trung bình giảm 2%/năm, còn 7%; 50% số xã có đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức có trình độ đạt chuẩn.

- Đến năm 2020, 100% xã đạt chuẩn xã NTM.

 

HỎI: Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, được xác định hướng phát triển như thế nào trong xây dựng NTM?

ĐÁP: Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, tăng trưởng nhanh và bền vững; góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn hợp lý theo hướng gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ - du lịch, được thể hiện trên một số nội dung, cụ thể là:

- Phát triển nông nghiệp theo quy hoạch một cách toàn diện, đa dạng theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa, chất lượng cao; ưu tiên đầu tư phát huy hai thế mạnh kinh tế thủy sản và kinh tế vườn.

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; ưu tiên phát triển công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản sau thu hoạch và cơ giới hóa trong sản xuất; tổ chức lại sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch, sản phẩm hàng hóa đạt chất lượng cao, tham gia xuất khẩu.

- Ưu tiên phát triển công nghiệp các ngành chế biến gắn với lợi thế về nguồn nguyên liệu của địa phương; củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, du lịch, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của cư dân nông thôn.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo hợp đồng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về sự liên kết, hợp tác để sản xuất nông - thủy sản hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Tập trung củng cố, nâng chất các tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ nông dân hiện có; vận động nông dân tham gia thành lập mới các loại hình kinh tế hợp tác phù hợp.

 

HỎI: Việc đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng nông thôn được thực hiện ra sao?

ĐÁP: Đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội được quan tâm thực hiện, thông qua các hình thức:

- Thu hút mạnh các nguồn vốn trong xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tích cực huy động nguồn lực trong dân và các nguồn vốn khác từ các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, kết hợp với sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách địa phương.

- Tập trung xây dựng hoàn chỉnh các công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội ở nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sạch, điện, trường học, viễn thông, internet, các thiết chế văn hóa, chợ nông thôn, các công trình y tế, giáo dục.v.v.

- Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ; ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, làng nghề tiểu thủ công nghiệp, các cụm, tuyến dân cư…

 

HỎI: Lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường được thực hiện như thế nào trong xây dựng NTM?

ĐÁP: Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể trên từng lĩnh vực là:

- Về giáo dục: Nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập trung học, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; khuyến khích phát triển các nhóm trẻ gia đình ở nông thôn; tạo điều kiện mở các trường tư thục; ưu tiên đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy và học tập ở nông thôn.

- Về y tế: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến cơ sở đạt chuẩn quốc gia; chú trọng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục, rèn luyện y đức cho đội ngũ cán bộ ngành y, nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, điều trị bệnh ở tuyến cơ sở, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; quan tâm đầu tư phát triển y tế dự phòng, đảm bảo đủ khả năng dự báo, giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh.

- Về văn hóa: Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

- Về an sinh xã hội: Thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm; từng bước rút ngắn khoảng cách về phát triển kinh tế - xã hội giữa khu vực nông thôn và thành thị. Tổ chức thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời gọi các nhà đầu tư thành lập mới các cơ sở đào tạo nghề, khuyến khích truyền nghề, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.

- Về môi trường: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức tốt việc thu gom, xử lý chất thải từ sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt của nhân dân. Quản lý và bảo vệ bền vững tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng. Thực hiện tốt các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

 

HỎI: Về công tác quốc phòng và an ninh nông thôn được thực hiện ra sao?

ĐÁP: Tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng; đảm bảo an ninh nông thôn. Cụ thể là:

- Tập trung lãnh đạo triển khai xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, lấy xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần làm trọng tâm; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng (đạt 98% trở lên); làm tốt công tác gọi công dân nhập ngũ và quản lý thống nhất nguồn động viên quốc phòng; tăng cường công tác bảo vệ an ninh khu vực trong bờ và ngoài biển khơi.

- Nắm chắc tình hình quần chúng, các âm mưu, thủ đoạn của địch và phần tử xấu để chủ động làm thất bại và kiên quyết không để bị động, bất ngở xảy ra; vận động toàn xã hội đóng góp cho quĩ quốc phòng - an ninh; sẵn sàng chiến đấu, kịp thời cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

- Thực hiện tốt chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, nhất là tập trung các giải pháp để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm hình sự, tai nạn giao thông, tai nạn và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn.

 

HỎI: Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội giữ vai trò thế nào trong công cuộc xây dựng NTM?

ĐÁP: Cấp ủy Đảng, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả quản lý; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là phát huy vai trò nồng cốt của Hội Nông dân. Cụ thể là:

- Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị cho cán bộ cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là chi bộ ấp, khu phố, để nơi đây thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện ở địa bàn nông thôn.

- Chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước vững mạnh, tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã, bảo đảm đủ sức quản lý, điều hành và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở nông thôn.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của khối vận cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân vận để tạo ra phong trào quần chúng mạnh mẽ, rộng khắp, tích cực tham gia vào các chương trình, dự án xây dựng NTM; củng cố và phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Tổ nhân dân tự quản để vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình tham gia công việc chung của cộng đồng.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở để hướng dẫn nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, tham gia các chủ trương về kinh tế hợp tác, các dự án, chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

 

HỎI: Để xây dựng NTM được thuận lợi, cần những cơ chế chính sách gì?

ĐÁP: Những cơ chế chính sách về xây dựng NTM sẽ từng bước được hoàn thiện và ban hành. Đó là:

- Cơ chế về huy động vốn để xây dựng NTM; rà soát sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn tập trung vào các lĩnh vực sản xuất theo các mô hình: kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hình thức liên kết, ưu tiên các dự án phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến hàng nông sản và các dự án sử dụng nhiều lao động để tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

- Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, chi phí xây dựng và quảng bá thương hiệu, tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn; chính sách hỗ trợ thiệt hại để khôi phục sản xuất do thiên tai, dịch bệnh. Xây dựng chính sách thu hút cán bộ kỹ thuật, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại xã.

 

HỎI: Để đạt được mục tiêu trên, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong xây dựng NTM là gì?

ĐÁP: Cán bộ và nhân dân phải nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, cụ thể:

- Quán triệt và nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện chủ trương về xây dựng NTM; tích cực đóng góp ý kiến, tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua xây dựng NTM.

- Gương mẫu tham gia các phong trào xây dựng NTM tại địa phương, đoàn thể mình; đồng thời vận động mọi người cùng hưởng ứng.

- Đảng viên ở xã, ấp phải tham gia phụ trách các mảng công tác; mỗi đoàn thể chủ trì thực hiện một vài nhiệm vụ trong đề án xây dựng NTM.

- Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng phong trào thi đua và cam kết xây dựng NTM bằng những nội dung thiết thực, cụ thể, khả thi./.

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BẾN TRE

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh