Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Lê Thị Huỳnh Thu Hà

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã và đang lợi dụng triệt để không gian mạng để chống phá, bôi nhọ sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là công việc tự giác, thường xuyên; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước[1], là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thanh niên, Người khẳng định:“Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên, thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cho cái tương lai đó”[2]. Người cho rằng thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già; là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng, vai trò này vô cùng quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc và của giai cấp công nhân. Đoàn viên, thanh niên Việt Nam với đặc tính trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhạy bén ngày càng chứng tỏ vai trò của mình, luôn là lực lượng xung phong trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời hiện nay, sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu thì đoàn viên, thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng Internet và mạng xã hội. Vì đây là lực lượng khá nhạy bén tiếp cận nhanh và sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại, đặc biệt là mạng Internet.

Mặt khác, đoàn viên, thanh niên có những hạn chế nhất định về trình độ, còn thiếu kinh nghiệm sống, nhận thức chưa đầy đủ. Một số đoàn viên, thanh niên sống thực dụng, chưa có chí hướng rõ ràng, ngại khó, lười lao động thậm chí một số bộ phận thanh niên đang dần phai mờ niềm tin, lý tưởng cách mạng dẫn đến dần “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời Chính trị”.

Chính từ lẽ đó, đoàn viên, thanh niên trở thành đối tượng mà các thế lực thù địch luôn “để mắt” đến nhằm tiếp cận, lôi kéo, kích động, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta[3]. Chúng tìm mọi thủ đoạn, chiêu thức tinh vi và sự “hà hơi tiếp sức” của các thế lực phản động bên ngoài nước với phương châm “nói nhiều sẽ tin” liên tục tạo dựng và lan truyền nhanh các nguồn thông tin “xấu”, “độc” , “thổi phồng” tiêu cực, “bóp méo” sự thật, phủ nhận những giá trị khoa học, bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng;… tạo sự hoang mang, dao động, “xói mòn” niềm tin nhằm dụ dỗ, lôi kéo đoàn viên, thanh niên, thực hiện mưu đồ chống phá của chúng.

Từ vị trí quan trọng cũng như một số hạn chế nêu trên, để xứng đáng trở thành người chủ tương lai của đất nước, đoàn viên, thanh niên cần phải ra sức học tập, rèn luyện “tinh thần” “lực lượng” một cách toàn diện. Phát huy hơn nữa nhiệt huyết của tuổi trẻ, chủ động, sáng tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trên không gian mạng. Thời gian tới, đoàn viên, thanh niên cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc những nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước[4]. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Thứ hai, tự giác, nghiêm túc, đầu tư nghiên cứu trong học tập lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị. Hầu hết các hoạt động chống phá thường tác động đến nhận thức, tư tưởng đoàn viên, thanh niên, nhất là những đoàn viên, thanh niên thiếu bản lĩnh, dễ dao động, nhận thức mơ hồ, bất mãn từ đó gây hoài nghi, suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cho nên, mỗi đoàn viên, thanh niên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các giá trị khoa học, bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng,... để ngày càng trưởng thành hơn, bản lĩnh vững vàng hơn trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tổ chức các cuộc thi như tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tìm hiểu các chính sách, pháp luật của Nhà nước; lồng ghép các nội dung chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng gắn với nội dung sinh hoạt đoàn; tổ chức các cuộc thi viết, vẽ tranh cổ động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm;… Qua đó, vừa tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên, vừa tạo môi trường tốt cho đoàn viên, thanh niên được tiếp cận, nắm vững các nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư, nhận diện một cách toàn diện những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Những luận điệu sai trái, thù địch thường tập trung vào các nội dung cơ bản như: Chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; chống phá Cương lĩnh, đường lối của Đảng; chống phá tổ chức Đảng; chống phá mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng,…[5] . Đoàn viên, thanh niên cần nhận diện một cách toàn diện những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch để đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thứ năm, mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một “Bút chiến” trên các trang mạng, đặc biệt là mạng xã hội. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần trang bị và không ngừng nâng chất “bộ lọc” để “lọc” những “tạp chất” lẫn trong nội dung các bài viết, thông tin được đăng tải trên không gian mạng. Từ đó, hình thành cho mình thói quen “like” và “share” có trách nhiệm, thận trọng kiểm chứng nguồn thông tin, nội dung thông tin trước khi bấm thích và chia sẻ bài viết. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên khi sử dụng mạng xã hội cần giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, sử dụng các phương pháp khéo léo phản bác có hiệu quả các tin xấu, độc, bình luận mang tính chất “pha loãng”, giảm bớt tần suất tiếp xúc, tác động của thông tin tiêu cực. Chủ động “chiếm lĩnh” trận địa thông tin bằng những thông tin chính thống, những câu chuyện hay, việc làm ý nghĩa, những tin tích cực để “đẩy lùi” những luận điệu sai trái, thù địch đang ngấm ngầm chống phá sự lãnh đạo của Đảng.

Đối với đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị nói riêng việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được xác định là một trong những nhiệm vụ gắn liền với nhiệm vụ chính trị của mỗi đoàn viên. Do đó, mỗi đoàn viên Chi đoàn cần:  Trước hết, không ngừng tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, luôn kiên định, vững vàng, không dao động trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; thứ hai, tích cực tham gia viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của đoàn viên, vừa rèn luyện thêm kỹ năng nghiên cứu khoa học; thứ ba, khi chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, mỗi đoàn viên Chi đoàn cần thận trọng tránh tuyên truyền ngược; khi bình luận bài viết phải thật sự khéo léo, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trên các trang mạng xã hội.

Tóm lại, trước thời cơ, vận hội mới của đất nước, mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị từ đó ngày càng trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động làm thất bại mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động./.

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 Hội lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hiện đại hóa.

2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2002, tr.185.

3. Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Hà Nội, ngày 11/12/2017).

4. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

5. TS. Huỳnh Thanh Hiếu: Nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta, Tạp chí Cộng sản, https://www.tapchicongsan.org.vn/nghien-cu/-/2018/817029/nhan-dien-mot-so-quan-diem-sai-trai%2C-thu-dich-chong-pha-dang%2C-nha-nuoc-va-cach-mang-nuoc-ta.aspx [truy cập ngày 03/8/2021].

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh