Trường Chính trị Bến Tre với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Không phải đến bây giờ mà tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII năm 1991, Đảng ta từng khẳng định:  Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Chính vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Trường Chính trị Bến Tre, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh, ngoài việc trang bị cho người học hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước làm cơ sở thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận khoa học với tư cách là công cụ vĩ đại chỉ đạo cho hoạt động nhận thức và hành động cải tạo hiện thực thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ chính trị vừa mang tính cấp bách vừa mang tính thời sự chính trị, thường xuyên, liên tục của mỗi giảng viên nhà trường.

1. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết và mang khách quan

Xuất phát từ bản chất cách mạng, khoa học và giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin mặc dù đã được kiểm nghiệm, khẳng định bởi thực tiễn trong hơn 94 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta song kẻ thù vẫn cố tình xuyên tạc, bóp méo. Cho nên, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là tất yếu.

Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ ngày thành lập đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là một Đảng kiểu mới - Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, mang bản chất của giai cấp công nhân. Đảng luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX đã để lại nhiều bài học quý giá cho chúng ta, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Thực trạng hiện nay, sự phát triển, bùng nổ về công nghệ thông tin đã tác động đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều đó đã và đang làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nếu chúng ta không tiếp tục đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì không những thành quả cách mạng đã giành được sẽ bị các thế lực thù địch, phản động cướp mất, mà còn dẫn đến tình cảnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ “tự hủy hoại mình”, không thể thực hiện được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Hơn nữa, xuất phát từ âm mưu, thủ đoạn và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, thủ đoạn thâm độc của chúng là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Điều đó cho thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Chính vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa hiện nay.

2. Nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

1.2.1. Nội dung, phương thức chống phá của các thế lực thù địch

Xuất phát từ bản chất thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ địa vị thống trị dù đã mất đi, cho nên chúng điên cuồng chống phá ta. Chúng tìm cách đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Điều chỉnh thủ đoạn chống phá từ công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng đối lập, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng sử dụng các cách thức tác động tinh vi, xảo quyệt đối với từng đối tượng cụ thể. 

Về nội dung chống phá, chúng phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Về phương thức chống phá, chúng sử dụng truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam (như VOA tiếng việt, RFA, RFI, BBC việt ngữ) để nói xấu Việt Nam

Chúng đặc biệt sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng các sai sót trong quản lý để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc.

Chúng tổ chức các hội thảo để xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử, tuy âm thầm và lâu dài nhưng tác hại thực sự rất ghê gớm.

Chúng tấn công vào nội bộ, phủ nhận các thành tựu đã đạt được của cơ quan, đơn vị, kích động để tấn công vào quá khứ.

Đảng ta không phải từ bây giờ mới nhận thức được điều đó, mà trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam luôn xem việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn trong công tác xây dựng Đảng. Luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong mọi giai đoạn cách mạng, nhất là trong tình hình thực tế hiện nay.

1.2.2. Nội dung, phương thức lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

- Về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, Bộ Chính trị nêu rõ nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Đảng ta khẳng định nguyên tắc, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Chính vì thế việc chuyển đổi tâm thế của đội ngũ viên chức, giảng viên nhà trường nhằm tạo bước đột phá lớn về sự kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch trong tình hình mới là vấn đề mang tính cấp bách hàng đầu.

Thực hiện Thông báo số 136-TB/HVCTKV IV về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật một số vấn đề lý luận, thực tiễn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre đã cử thành viên Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhà trường về tham dự.

Tại buổi cập nhật, PGS-TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định: Tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với 10 chủ đề lớn trong giai đoạn hiện nay: Chủ nghĩa Mác-Lênin như một học thuyết về sự phát triển; Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời kỳ quá độ và định hướng xã hội chủ nghĩa; Dân tộc và giai cấp trong chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị; Đảng cầm quyền và bản chất giai cấp của Nhà nước; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kiên quyết, kiên trì bảo vệ Tổ quốc trên cơ sở giữ vững hòa bình, ổn định; Đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa; Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới.

Sau lớp Bồi dưỡng cập nhật, từ tình hình thực tế của nhà trường Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhà trường đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập trung nghiên cứu, quán triệt, đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tích hợp thực hiện cho từng năm học gắn với nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 của Học viện và Tỉnh ủy Bến Tre.

- Về nội dung lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

+ Lãnh đạo đấu tranh phản bác các luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin.

+ Lãnh đạo phản bác các luận điệu tấn công vào tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Lãnh đạo phản bác, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Lãnh đạo phản bác các luận điệu phủ nhận thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng.

+ Lãnh đạo đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử, phản bác các luận điệu “viết lại lịch sử”, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao.

- Về phương thức lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

+ Cấp ủy các cấp xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị về lãnh đạo đấu tranh tư tưởng.

+ Cấp ủy lãnh đạo đấu tranh tư tưởng thông qua tổ chức đảng và đảng viên.

+ Cấp ủy lãnh đạo đấu tranh tư tưởng thông qua phát huy vai trò chính quyền nhân dân.

+ Cấp ủy lãnh đạo đấu tranh tư tưởng thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh tư tưởng.

3. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Trường Chính trị Bến Tre

3.1. Những kết quả đạt được

3.1.1. Xây dựng kế hoạch

Tổ chức quán triệt gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (10/2018, Nghị quyết số 35-NQ/TW); Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về “việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội” (6/2019), Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chủ trương thành lập Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của nhà trường do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng. Hoạt động từ năm 2021 đến nay, hàng năm Tổ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3.1.2. Tổ chức thực hiện

Trong ba năm từ 2021 đến 2023, Trường Chính trị Bến Tre đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức đã tích hợp việc giảng dạy lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng, mỗi giảng viên thực hiện nhiệm vụ kép trong thực thi vị trí việc làm đạt được những thành tích đáng trân quý.

- Công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng trong ba năm qua đã:

+ Đào tạo: Trung cấp lý luận chính trị là 45 lớp với 2717 học viên; liên kết với hai Học viện chính trị khu vực đào tạo 08 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 498 học viên. Đặc biệt, phối hợp với Viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo lớp cao học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước với 41 thạc sỹ. Đây là những chiến sĩ tiên phong trong tuyên truyền và BVNT tư tưởng của Đảng

+ Bồi dưỡng: 89 lớp với 8845 học viên.

- Công tác nghiên cứu khoa học trong những năm qua đã thực hiện:

+ Đề tài khoa học: 16 đề tài; Hội thảo khoa học: 06 cuộc; Tọa đàm: 18 tọa đàm cấp trường. Riêng năm 2023: Tổ chức 03 cuộc hội thảo, 03 cuộc tọa đàm, 6 đề tài cấp cơ sở, 01 đề tài cấp tỉnh đang triển khai, xuất bản 3 bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn/năm.

+ Viết bài cho các wesite khác nhất là trang Website Việt Nam thịnh vượng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu thực tế, tham mưu cho cấp ủy gắn lý luận với thực tiễn, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các khoa và giảng viên nhà trường hoàn thành tốt quy định nhiệm vụ giảng viên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quy chế làm việc của Trường Chính trị Bến Tre do Ban Giám hiệu ban hành.

- Tham gia các Cuộc thi viết chính luận

+ Năm 2021: 21 bài dự thi (13 bài chính luận, 08 bài báo điện tử). Trong đó, đạt 1 giải tập thể xuất sắc, 1 giải C, 1 giải khuyến khích

+ Năm 2022: 63 bài dự thi (25 bài tạp chí, 23 bài báo in, 15 bài báo điện tử). Trong đó, đạt 1 giải C, 1 giải khuyến khích, 1 giải triển vọng.

+ Năm 2023: 70 bài dự thi (24 bài tạp chí, 37 bài báo in, 8 bài báo điện tử, 01 bài báo hình). Trong đó, cấp tỉnh, Trường có 13/47 giải cá nhân, nhóm tác giả (1 giải B, 4 giải C, 8 giải khuyến khích) và 01 giải tập thể xuất sắc. Cấp Trung ương đạt 1 giải triển vọng. Kết quả trên đánh dấu sự phát triển về chất của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của nhà trường và tinh thần, ý thức trách nhiệm của từng giảng viên.

3.2. Những hạn chế tồn tại

Cập nhật những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và sự chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt của các thế lực thù địch bất cập với việc phản bác về mặt lý luận của đội ngũ giảng viên nhà trường, tính thuyết phục và hiệu quả chưa như mong muốn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên nói chung và ở nhà trường nói riêng tác động không ít đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của nhà trường

Cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nói chung chưa tương ứng, chưa kích thích thật sự đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đội ngũ giảng viên những người thực hiện nhiệm vụ kép rất nặng nề nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng.

Năng lực nói chung, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, sự tham gia của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong nhà trường còn hạn chế về nhiều mặt trong trực tiếp thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng.

3.3. Một số bài học kinh nghiệm

Qua thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm ban đầu là:

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đi đôi với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với Trường Chính trị. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ “xây”, là tạo lập nền tảng tư tưởng, tinh thần cách mạng, tiến bộ và lành mạnh trong xã hội. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ “chống”. Trong đó nhiệm vụ “xây” là chính, “chống” là nhiệm vụ hàng đầu, có tầm quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục.

- Cần nhận thức sâu sắc tính chất rất nguy hại của những quan điểm sai trái, thù địch; trên cơ sở đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu đối với công tác này. Phân biệt rõ những người có quan điểm sai trái, thù địch với những người có nhận thức lệch lạc, phiến diện, những người góp ý kiến phê bình thiếu xây dựng để có cách thức tiếp cận và đấu tranh phù hợp.

- Phải tổ chức, huy động, vận động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, phát huy vai trò nòng cốt của Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng. Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

- Đa dạng hóa các hình thức bảo vệ và đấu tranh tư tưởng trong hoạt động của các cơ sở giáo dục đào tạo, nhất là cơ sở giáo dục của Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội, trên hệ thống thông tin đại chúng, trên mạng internet, các blog, ... Nâng cao chất lượng khoa học và tính chiến đấu, tính hiệu quả, tính thuyết phục của các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong kỷ luật phát ngôn, trong thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm. Gương mẫu của cán bộ, đảng viên là một nội dung trọng yếu trong việc bảo vệ có hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong nhà trường, kiên quyết đấu tranh với những kẻ cơ hội chính trị, nói và làm xa rời nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch” và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Nhiệm vụ giải pháp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

- Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ kép của mỗi giảng viên của Trường Chính trị.

Thứ nhất, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, khó khăn, quyết liệt, nên tuyệt đối tránh tư tưởng xem nhẹ, lơ là, buông lỏng, mất cảnh giác, hoài nghi, bi quan đối với lực lượng giảng viên nói chung nhất là lớp trẻ.

Thứ hai, phân biệt thông tin xấu, độc gắn với việc xây dựng tuyến, luồng bài viết cho các giảng viên trẻ có thông tin tích cực hoặc trực diện phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch để liên tục phủ lên và tiến tới chiếm thế thượng phong trên không gian mạng, không gian các phương tiện truyền thông mới, truyền thông xã hội.

Thứ ba, giữ vững vai trò nòng cốt, chủ lực của Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của nhà trường đồng thời mở rộng các kênh bằng cách là vận động các giảng viên viết bài đăng các website khác, từng bước làm chủ không gian thông tin trong nước và không gian mạng; xây dựng cơ chế chỉ đạo thông tin thống nhất, hiệp đồng thông tin đồng bộ, tác chiến thường trực, đa dạng, đa tuyến.

 Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn - nghiên cứu lý luận, xây dựng hệ thống luận cứ, luận chứng khoa học - thực tiễn nền tảng cho công tác đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch; gắn chặt nghiên cứu lý luận với đấu tranh lý luận thông qua hội thảo khoa học, tọa đàm, các bài viết nói chung.

 Thứ năm, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và quản lý không gian mạng cho đội ngũ giảng viên thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội coi trọng tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa, đủ năng lực nhận biết, phân biệt đúng - sai, thật - giả, tích cực đấu tranh, phê phán các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, độc hại trên không gian mạng. 

- Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thời gian tới, để bảo đảm hiệu quả cao nhất, cần mạnh dạn hoàn thiện, bổ sung và đổi mới phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch qua một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy, Ban Giám hiệu; huy động sức mạnh tổng hợp của nhà trường trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Cấp ủy, và đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế.

Hai là, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đấu tranh không khoan nhượng với mọi biểu hiện của sự suy thóai, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực. Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ,... để có khả năng tự bảo vệ mình. Do vậy, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong xây dựng và thực hành đạo đức cách mạng; đẩy mạnh thực chất công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tránh việc triển khai theo kiểu hình thức.

Ba là, thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Công tác này là nhiệm vụ kép của mỗi giảng viên không được áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính, chủ quan, duy ý chí, mà phải dựa trên sự tự giác, có trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bốn là, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng… theo hướng thiết thực, có tính thuyết phục, hấp dẫn người nghe, không nói chung chung, trừu tượng. Thực hiện theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng: “Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại”

Năm là, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị. Tiếp tục chỉ đạo công tác tổng kết thực tiễn, đồng thời, cần nghiên cứu lý luận, tiếp tục khẳng định những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc, có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu quả”.

Sáu là, từng bước xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là việc khó, không phải ai cũng làm được. Vì vậy, đòi hỏi phải xây dựng lực lượng chuyên trách, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ có kiến thức, bản lĩnh, với tinh thần trách nhiệm cao mới có thể làm được. Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, phương pháp, phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho đội ngũ làm công tác này.

Bảy là, tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng thông qua thông tin thời sự và các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học.

Tám là, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.

 Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ bản chất chống cộng, đang tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, mũi nhọn là tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và Nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đó là sự kiên định nhất quán và duy nhất đúng đắn. Đội ngũ giảng viên, viên chức của nhà trường luôn tâm đắc với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mỗi cá nhân là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với việc phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời song hành với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhất là công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm tuyên truyền, giáo dục thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng duy vật, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa với tư cách là công cụ chỉ đạo cho hoạt động nhận thức và hành động cải tạo hiện thực nhằm hình thành bản lĩnh chính trị cho mỗi đảng viên kiên định, vững vàng và có niềm tin mãnh liệt vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam./.

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh