Trần Trường Sinh - Một tài năng xuất sắc về lý luận chính trị, kể cả văn hóa, nghệ thuật, báo chí

Đồng chí Trần Trường Sinh là một cán bộ sinh ra và lớn lên từ miền Bắc với quyết tâm chính trị và niềm tin sắt đá, cùng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định vì sự nghiệp Trường Đảng - Trường Chính trị đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh nhà, để các thế hệ chúng tôi có được ngôi Trường Chính trị như ngày hôm nay.

Để xâm nhập vào quần chúng nhân dân, vào phong trào cách mạng miền Nam lúc bấy giờ, đồng chí Trần Trường Sinh là một người có kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc bởi vì đồng chí đi công tác qua nhiều nơi, tiếp cận nhiều đối tượng trong nhà tù, gắn với kinh nghiệm thực tế mang tính vùng miền. Với tư chất thông minh vốn có, cùng tài hùng biện và ý chí phấn đấu kiên cường quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của một người cộng sản, đồng chí Trần Trường Sinh trở thành một tài năng xuất sắc về chính trị, lý luận về công tác vận động quần chúng.

Là một cán bộ hoạt động ở Hải Phòng, Hà Nội, năm 1942, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà giam Hỏa Lò, sau đó bị đày đi Côn Đảo. Tại “địa ngục trần gian” này, những đồng chí cách mạng trong nhà tù đã thực hiện chủ trương: “Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, đồng chí Trần Trường Sinh được bồi dưỡng kiến thức qua các lớp đào tạo cán bộ tuyên huấn, báo chí từ những đồng chí ở chung nhà tù là cán bộ lãnh đạo của Đảng. Cho nên, đồng chí có vốn kiến thức uyên bác, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, làm giàu thêm kỹ năng giảng dạy lý luận Mác-Lênin.

Đồng chí Trần Trường Sinh là người trực tiếp phụ trách lớp và chịu trách nhiệm chính về giảng dạy từ năm 1946 và làm Giám đốc Trường Cán bộ Việt Minh đầu năm 1947 chính thực tiễn phong trào cách mạng đã đánh giá đúng năng lực, kiến thức và năng khiếu diễn giảng của Trần Trường Sinh thật tuyệt vời, đồng chí Trần Trường Sinh trở thành một tài năng xuất sắc về chính trị, lý luận, kể cả sự am tường và sắc sảo về văn hóa, nghệ thuật, báo chí...

Trong giảng dạy, đồng chí Trần Trường Sinh thường không sử dụng tài liệu soạn sẵn trên giấy, mà thuyết trình một cách lưu loát, sinh động, không sai ngữ pháp, thừa thiếu từ ngữ, vừa lôi cuốn, thuyết phục người nghe, vừa dễ hiểu, dễ nhớ. Đó chính là khả năng thuyết trình thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, linh hoạt trước mọi tình huống với phương châm, nguyên tắc dĩ bất biến, ứng vạn biến hoàn toàn phù hợp với điều kiện hình thành và phát triển của Trường Đảng, Trường Chính trị, với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh nhà, với tình hình cách mạng miền Nam trong thời điểm ấy.

Với chương trình học gồm những nội dung chính về tình hình thế giới, tình hình trong nước và cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; giai cấp, đấu tranh giai cấp và vai trò của chính Đảng;… đòi hỏi người dạy phải có năng lực chuyên môn tốt, nội dung tri thức sâu, rộng; phương pháp truyền đạt linh thông, kiến thức thực tiễn phong phú, đa dạng,… thì mới đảm bảo tính thuyết phục cao, thu phục lòng tin tuyệt đối của người học.

Trưởng thành từ nhà tù của thực dân, đế quốc, đồng chí Trần Trường Sinh được bồi dưỡng kiến thức qua các lớp đào tạo cán bộ tuyên huấn, báo chí từ những đồng chí ở chung nhà tù là cán bộ lãnh đạo của Đảng, cho nên đồng chí Trần Trường Sinh trở thành một tài năng xuất sắc về chính trị, lý luận, kể cả sự am tường và sắc sảo về văn hóa, nghệ thuật, báo chí...

Chính hoạt động thực tiễn đấu tranh cách mạng, trường “Đại học” lao tù, cùng với vốn tư chất thông minh, có tài hùng biện và ý chí phấn đấu kiên cường của người cộng sản đã biến đồng chí Trần Trường Sinh trở thành một tài năng xuất sắc về chính trị, lý luận, kể cả sự am tường và sắc sảo về văn hóa, nghệ thuật…

Gần 75 năm một chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường, một đời người đã trải qua, ngẫm lại với tình hình cách mạng miền Nam lúc bấy giờ và công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay, học tập và noi theo gương sáng của đồng chí Trần Trường Sinh, chúng tôi thấy mình cần phấn đấu và rèn luyện nhiều hơn nữa với tư cách một giảng viên Trường Đảng, Trường Chính trị hiện tại:

Một là, phấn đấu hết khả năng của mình ra sức rèn đức, luyện tài nhằm hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, quyết tâm nêu cao gương sáng người giảng viên Trường Đảng, Trường Chính trị hiện nay.

Hai là, kiến thức chuyên môn phải vững vàng, lý luận, thực tiễn phải thống nhất, song hành, bảo đảm tính nguyên tắc của khoa học chính trị, của người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị.

Ba là, quyết tâm rèn luyện đạo đức cách mạng của người cộng sản, sáng ngời với các chuẩn mực, sát thực với các nguyên tắc rèn luyện và luôn là tấm gương cho học viên noi theo với tư cách phát huy vai trò người đứng đầu.

Bốn là, năng lực tư duy luôn được đổi mới nhất là tư duy lý luận luôn được phát huy cao độ nhằm tiếp tục thực hiện quán triệt Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đưa công cuộc đổi đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm là, năng lực tổ chức không ngừng được nâng cao nhất là tổ chức nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học nhằm tổng kết thực tiễn bổ sung và phát triển lý luận làm tốt vai trò công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp trong việc hoạch định ra các quyết sách chính trị phù hợp với tình hình thực tế, hợp với lòng dân.

Sáu là, những cán bộ lãnh đạo, quản lý tốt, vừa giỏi chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một giảng viên lý luận chính trị, vừa hoàn thành tốt các chức danh kiêm nhiệm do các cấp ủy phân công.

Bảy là, các bậc tiền nhân như đồng chí Trần Trường Sinh cũng như đội ngũ giảng viên Trường Đảng, Trường Chính trị đã có công gieo trồng chủ nghĩa Mác-Lênin thì ngày hôm nay chúng tôi quyết tâm bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính chiến đấu,… của chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quyết tâm làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng.

ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh