Tra cứu lịch học tập

STT Nội Dung Tải tập tin đính kèm
1

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước

LICH 60-QLHC1.pdf
2

Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương

c59_thilai_06-06-2024_Scan_0001.pdf
3

Lịch thi lại lớp TC LLCT C62, Học phần: Kiến thức bổ trợ

c62_thilai_06-06-2024_Scan_0001.pdf
4

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

LICH C59-KN2.pdf
5

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng

c63_dc_06-06-2024_Scan_0001.pdf
6

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng

c62_dc_06-06-2024_Scan_0001.pdf
7

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

c58_dc3_05-06-2024_Scan_0001.pdf
8

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Cao cấp LLCT K74.B07, Môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh; từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2024

k74.b07_31-05-2024_Scan_0001.pdf
9

Lịch học lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kiến thức bổ trợ

a42_dc2_30-05-2024_Scan_0001.pdf
10

Lịch học lớp TC LLCT C58, Học phần: Kiến thức bổ trợ

c58_29-05-2024_Scan_0001.pdf

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh